Výbory zastupitelstva

Kontrolní výbor

Bc. Lukáš Pelc
  předseda
Pavel Königsmark
  člen
Soňa Krocová
  členka
Mgr. Tereza Dragounová
  členka
Lukáš Jetonický
  člen

Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce, kontrolu činnosti vedoucích představitelů obce a zaměstnanců obecního úřadu. Výbor také sleduje, zda je činnost zastupitelstva obce a obecního úřadu v souladu se zákony a platnými právními předpisy ČR. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z kontrolního výboru

 

Finanční výbor

Ing. Zbyněk Tůma   předseda
Ing. Petr Suchý
  člen
Alena Rejzková   členka
Hana Smejkalová   členka
Daniela Bejčková
  členka

Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo obce povinně podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce, kontrolu finančních operací při platebním styku a kontrolu stavu hotovosti v pokladně. Výbor se dále vyjadřuje ke všem návrhům finanční povahy a dává k nim své stanovisko zastupitelstvu obce. Výbor také kontroluje hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy a dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z finančního výboru

 

Sociální výbor

MUDr. Václava Gutová
  předsedkyně
Jakub Nutil   člen
Božena Karasová   členka
Alena Kalousová   členka
Renata Šebková
  členka

Sociální výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj iniciativní orgán. Činnost výboru se v sociální oblasti zaměřuje na zajištění blahopřání pro občany obce, kteří oslavili významné životní jubileum, na zajištění vítání nově narozených občánků, na pořádání humanitárních sbírek, na pomoc občanům v těžkých životních situacích a na pravidelné návštěvy našich bývalých spoluobčanů umístěných v sociálních zařízeních mimo obec. V bytové oblasti výbor zajišťuje evidenci žádostí o byty v majetku obce a žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou a sestavování pořadníků. Po schválení pořadníků zastupitelstvem obce rozhoduje o přidělování uvolněných bytů. Při své činnosti se řídí Zásadami pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy ze sociálního výboru 

 

Kulturní výbor

Stanislav Kurdík

předseda
Mgr. Jan Vodička   člen
Jan Dongres st.
  člen
Gabriela Černá
  členka
Daniel Opatrný
  člen
Helena Pinkavová   členka
Mgr. Veronika Škachová   členka

Kulturní výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj iniciativní orgán. Činnost výboru se zaměřuje na pořádání kulturních akcí v obci (masopust, den dětí, benátská noc), na spolupráci při akcích pořádaných místní Základní a mateřskou školou a na spolupráci s místními zájmovými organizacemi včetně rozdělování dotací a příspěvků pro tyto spolky. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy z kulturního výboru

 

Stavební výbor

Luboš Vondrášek
  předseda
Václav Bezstarosti
  člen
Milan Fiala
  člen
Stanislav Herink   člen
Jan Dongres st.   člen
Ing. Radek Škach   člen
Adam Dragoun   člen

Stavební výbor zřizuje zastupitelstvo obce jako svůj iniciativní orgán. Činnost výboru se zaměřuje především na kontrolu technické stránky prováděných investičních akcí, účast při místních šetření stavebního charakteru a hospodaření s pozemky obce. Dále plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.

 Zprávy ze stavebního výboru 

 

Komise pro spolupráci s INZULOU

Komise pro spolupráci s INZULOU funguje jako iniciativní orgán vedoucích představitelů obce, jejími členy jsou zástupce finančního, kontrolního a sociálního výboru zastupitelstva. Činnost komise se zaměřuje na kontrolu hospodaření společností INZULA a TEBYT-BTZ na správě bytového a nebytového fondu obce.

 Zprávy z komise pro spolupráci z INZULOU