Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, má veřejný funkcionář povinnost podat formou čestného prohlášení oznámení o:

  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce má veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapsal tzv. podpůrný orgán, kterým je Obecní úřad Holoubkov. Povinnost podat oznámení po celou dobu výkonu funkce má veřejný funkcionář vždy nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Povinnost podat oznámení ke dni ukončení výkonu funkce má veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zapsal podpůrný orgán do registru oznámení.

Oznámení se podávají v elektronické podobě prostřednictvím registru oznámení ve struktuře a formátu stanoveném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 79/2017 Sb.

Veřejní funkcionáři

Veřejnými funkcionáři obce Holoubkov, na něž se vztahuje povinnost podávat oznámení, jsou:

  • starosta obce,
  • místostarosta obce (uvolněný).

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě do registru oznámení, a to bez předchozí žádosti. Registr oznámení je přístupný na: http://cro.justice.cz.

Evidenční orgán

Evidenčním orgánem je podle § 14 odst. 1 zákona o střetu zájmů Ministerstvo spravedlnosti, které vyřizuje veškeré žádosti o nahlížení do registru oznámení, oznámení o nesouladu údajů v registru oznámení, oznámení o nepodání oznámení do registru oznámení apod. Žádosti o nahlížení do registru oznámení a oznámení podaná veřejnými funkcionáři do 31.8.2017 budou do 1.9.2022 uschována v listinné podobě na Obecním úřadu Holoubkov. Po uplynutí této lhůty budou skartovány.