Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Holoubkov

2. Důvod a způsob založení

Postavení obce Holoubkov je právně zakotveno sedmou hlavou Ústavy ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Obec Holoubkov je územním samosprávným společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje své záležitosti samostatně v souladu se zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Na svém území vykonává státní správu, jež mu byla svěřena zákonem. Při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce

Personální obsazení obecního úřadu

Vnitřní organizační složky obce:

Zřízené příspěvkové organizace:

Obec je členem těchto sdružení:

Uzavřené veřejnoprávní smlouvy:

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Holoubkov

Holoubkov 48

338 01 Holoubkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Holoubkov

Holoubkov 48

338 01 Holoubkov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 06:30 - 11:30      12:00 - 17:00
Úterý 06:30 - 11:30      12:00 - 14:00
Středa 06:30 - 11:30      12:00 - 17:00
Čtvrtek 06:30 - 11:30      12:00 - 14:00
Pátek ZAVŘENO

 

4.4 Telefonní čísla

pevné linky:  +420 371 751 130
+420 371 751 131 +420 371 751 165
mobily: +420 728 020 276
+420 602 346 923 +420 724 186 834
+420 605 314 301    

4.5 Čísla faxu

----------

4.6 Adresa internetové stránky

internetová stránka: http://www.obecholoubkov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna: podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz

4.8 Další elektronické adresy

lukas-fiser(AT)centrum+dot+cz, stanley62(AT)seznam+dot+cz, hana+dot+krejdlova(AT)gmail+dot+com

5. Případné platby lze poukázat

bankovní spojení: 0843084329/0800   Česká spořitelna a.s., pobočka Rokycany

6. IČ

00258717

7. DIČ

CZ00258717

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty obce

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba

Jaké jsou náležitosti pro podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji Obecní úřad Holoubkov obdržel.

Žádost dle výše uvedeného zákona musí:

 • být jako žádost dle tohoto zákona označena („žádost dle informačního zákona“, „žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.“, „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“ atd.),
 • vyjadřovat, kterému povinnému subjektu je určena,
 • obsahovat u fyzické osoby či právnické osoby adresu pro doručování,
 • být v případě, že jde o elektronickou žádost, podána prostřednictvím elektronické podatelny Obecního úřadu Holoubkov: podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz.

Jakým způsobem lze žádost podat:

Podat žádost lze – ústně (telefonicky, osobní návštěva úřadu), písemně (poštou – adresa úřadu viz níže nebo osobně na podatelně úřadu), v elektronické podobě (prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelny či faxu).

Adresa úřadu, u kterého lze žádost podat:

Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

Datová schránka: r59ay5q

Adresa e-podatelny: podatelna(AT)obecholoubkov+dot+cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Postup viz vnitřní směrnice č. 2/2010 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (k dispozici v úředních hodinách na OÚ Holoubkov).

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Holoubkov lze podat odvolání prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Odvolání učiněné písemně lze podat:
 • poštou na adresu: Obecní úřad Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov,
 • osobně na podatelně obecního úřadu,
 • ústně u příslušného orgánu, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Postup při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přijaté žádosti o informace vyřizuje starosta obce, který každou žádost posoudí a

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) nerozhodne-li podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím o zamítnutí žádosti, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Lhůtu pro poskytnutí informace podle písm. d) může starosta prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

a) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,

b) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty i o jeho důvodech starosta žadatele informuje před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Postup při vyřizování petic, žádostí, stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání

 • Viz vnitřní směrnice č. 2/2010 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 238/2000 Sb., o HZS ČR
 • zák. č. 239/2000 Sb., o IZS
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 266/1994 Sb., o drahách
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zák. č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • zák. č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a jiné předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, účtuje Obecní úřad Holoubkov žadatelům úhradu jednotlivých nákladů vynaložených na poskytnutí informace v této výši:

Kopie A4                              Kopie A3

černobílé 2,- Kč              černobílé 4,- Kč

barevné 4,- Kč                barevné 8,- Kč

CD/DVD 15,- Kč

Jedna i započatá hodina práce zaměstnance 100,- Kč.

Poštovné podle platného sazebníku České pošty.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

 • žádné nejsou

16.2 Výhradní licence

 • žádné nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace