POZOR !!! Změna pravidel pro přidělování bytů

Zveřejněno: 19. 3. 2008, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3215x

KAŽDÝ UCHAZEČ O OBECNÍ BYT MUSÍ SVOJI ŽÁDOST OBNOVIT NEJPOZDĚJI DO 30.4.2008 prostřednictvím tohoto formuláře:

 

Zastupitelstvo obce přistoupilo na svém jednání dne 17.3.2008 k dalšímu poměrně razantnímu kroku, který má přispět ke změně v oblasti bytové problematiky. Zrušilo dosavadní obecně závazné vyhlášky, které upravovaly tuto oblast, a schválilo nové Zásady pro provádění bytové politiky v obci Holoubkov.

Důvody k této změně jsou v zásadě dva: za prvé jde o prudký nárůst žádostí o byty v posledních letech, při kterém dochází ke značnému prodlužování čekacích lhůt na přidělení bytu. Pořadníky na byty tak přestávají plnit svoji základní úlohu a stávají se pouze formálním administrativním nástrojem bytové politiky. Za druhé musí obec zareagovat na prodej části svého bytového fondu. Zmenšením počtu obecních bytů není do budoucna možné zabezpečit bydlení pro každého, kdo o to požádá (což ostatně nebylo možné ani předtím). Zastupitelstvo tedy přijalo nové zásady bytové politiky, mezi jejichž nejdůležitější změny patří: 

  • nově si žádost o byt nemohou podat lidé, kteří již nějaký byt vlastní (v osobním nebo družstevním vlastnictví či spoluvlastnictví), tito žadatelé vůbec nebudou do pořadníku na byty zařazováni,
  • žádost o byt si také nemůže podat osoba, která má finanční či jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Holoubkov,
  • opětovně bylo zavedeno každoroční obnovování žádostí, každý žadatel o byt je povinen každoročně do 30.4. svoji žádost o byt obnovit výhradně prostřednictvím formuláře, který je přílohou schválených zásad; kdo tak neučiní, bude z pořadníku vyřazen,
  • pořadníky na byty se budou nově aktualizovat pouze 1x ročně (doposud 2x ročně), a to k 1.5. každého kalendářního roku,
  • byly zrušeny kauce na nově přidělované byty, které se vybíraly od roku 2003; nájemcům, kteří kauci zaplatili, bude příslušná částka vrácena,
  • žadatel o byt může byt přidělený bytovým výborem odmítnout jen tehdy, má-li k tomu závažný důvod (již tedy neplatí, že se může byt 3x odmítnout); dojde-li bytový výbor k názoru, že odmítnutí bytu není důvodné, vyřadí ihned uchazeče z pořadníku,
  • došlo k úpravě bodových kritérií, na základě kterých se sestavují pořadníky na byty; významně bylo oslabeno kritérium Délky podání žádosti s cílem přidělovat byty těm, kteří je opravdu potřebují, a nikoliv těm, kteří už jsou v pořadníku dlouhou dobu.

Jednoznačným cílem této změny je tedy přidělovat obecní byty pouze těm, kteří je skutečně potřebují a nejsou schopni si bydlení zajistit jiným způsobem, přičemž podle bodových kritérií jsou významně zvýhodněny rodiny s dětmi. Uvedený výčet zahrnuje pouze nejdůležitější změny pravidel, všem stávajícím žadatelům o byt doporučuji, aby se s novými zásadami pečlivě seznámili buď na úřední desce nebo na internetových stránkách obce www.obecholoubkov.cz, kde je zveřejněna také kompletní důvodová zpráva ke změně pravidel. 

Lukáš Fišer, místostarosta obce

 

file icoDůvodová zpráva ke změně OZV - byty.pdf (64,3 KB)

file icoOZV č. 2/2008 ze dne 17.3.2008, o zrušení obecně závazných vyhlášek obce Holoubkov.pdf (23,4 KB)

 

Platné formuláře:

Příloha č. 2 k Zásadám:

Příloha č. 3 k Zásadám:

Příloha č. 4 k Zásadám:

Příloha č. 5 k Zásadám: