OBEC JE MONITOROVÁNA KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Holoubkov, oficiální stránky

Aktuální zprávy

Zveřejněno: 15. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 195x

POZOR !!! VÝZNAMNÁ DOPRAVNÍ OMEZENÍ

HARMONOGRAM PRACÍ A OMEZENÍ:

AKTUALIZACE 24.3.2017: Od pondělí 27.3.2017 začnou stavební práce v ulici k Zámečku a na chodníku před bytovkou č.p. 194-197. Řidiče žádáme, aby v tomto úseku neparkovali svá auta. Obyvatelé DPS mají pro přístup k domu zajištěnou provizorní ...


Zveřejněno: 17. 1. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 254x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2017 je stanoven ve výši 550,- Kč na poplatníka.

Dle OZV č. 5/2012 je poplatníkem pro rok 2017:

  • osoba trvale hlášená v obci Holoubkov,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů ...

Zveřejněno: 21. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 18x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 13.3.2017 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předaly návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se ...


Zveřejněno: 21. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 23x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 13.3.2017 zabývalo hospodařením Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Holoubkov. Schválilo účetní závěrku za rok 2016, kdy škola hospodařila s výnosy ve výši 10.172.166,- Kč a náklady dosáhly 9.939.081,- Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 233.085 ...


Zveřejněno: 21. 3. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 37x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 13.3.2017 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2017. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v loňském roce v této oblasti realizovány: 

  • oprava dvou poruch na vodovodu v hlavní silnici směrem na Mýto ...

Zveřejněno: 22. 2. 2017, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 103x

Na základě Zásad o provádění bytové politiky v obci Holoubkov ze dne 26.3.2012 upozorňuji všechny žadatele o byt, že jsou povinni

nejpozději do 30. dubna 2017

obnovit svoji žádost o byt na letošní rok.

Obnovení žádosti je potřeba učinit výhradně prostřednictvím formuláře k tomu určeném, který si každý ...


Zateplení MŠ Holoubkov Zateplení ZŠ Holoubkov Efektivní nakládání s bioodpadem – Holoubkov Operační program životní prostředí ROP