Zápis ze zasedání FV ze dne 6.5.2024

Zveřejněno: 14. 5. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 173x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, sl. Daniela Bejčková

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2023

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-12/2023

4) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2024

5) Usnesení a závěr

  

1) Dne 6.5.2024 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 6.5.2024 byl 699 498,00 Kč.

Účetní stav poklady k 6.5.2024 byl také 699 498,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 30.4.2024, kde konečný zůstatek pokladny účtu 261000 byl Kč 709 494,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1.5. - 6.5.2024 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 709 494,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 699 498,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov v roce 2023

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2023

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 30.1.2023) je od 1.1.2023 účtována odměna ve výši 94,93 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 35,84 Kč bez DPH/byt a měsíc. Tato odměna se může zvyšovat se souhlasem obce max. o inflaci. V roce 2022 činila inflace 16,2 %, tzn. že navýšení bylo v souladu se smlouvou. 

Celková výše roční odměny za období 1-12/2023 činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov 130.716,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2023. Pro rok 2023 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 94,93 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 35,84 Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletní odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2023.pdf (172,4 KB)

Ve správě se v průběhu celého roku 2023 stálých 73 bytových jednotek (BJ). Proti roku 2022 se počet bytů navýšil o 2 nové byty v rekonstruovaném domě č.p. 96.  Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 1 692,- Kč, což odpovídá i výsledku kontroly. I paní účetní účtovala obci za služby v souladu se smlouvou. Kontrolou tedy nebyly zjištěny žádné nesprávné vyúčtování výše odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov v roce 2023.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2023

Za rok 2023 činily celkové tržby 1 497 328,90 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1 466 455,- Kč) a celkové náklady 989 965,57 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 185 026,80 Kč), vykázaný zisk tedy činil 507 363,33 Kč. Do rozpočtu obce nebyla odvedena žádná částka, přestože v plánu bylo 500 000,- Kč. Akce, které tyto peníze měly krýt, byly přesunuty do roku 2024. Přímé výdaje obce na bydlení činily 82 290,90 Kč (kontrolní služby, zálohy na el. energii v neobsazených bytech a služby související s demolicí staré kotelny). V roce 2023 činily „Příspěvky Inzuly do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytu v SVJ)“ 462 154,52 Kč. Skutečný výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2023 431 640,- Kč. Rozdíl mezi skutečně vybraným nájemným a odvody do fondu oprav SVJ -30 514,- Kč bylo způsobeno neobsazením 3 uvolněných bytů, které by se měly nabídnout k prodeji nebo znovu obsadit nájemníkem. Pokud by byly byty obsazené, byly by odvody do SVJ na opravy a vybrané nájemné vyrovnané.  Proto FV doporučuje obci o naložení s 3 neobsazenými byty, co nejdříve rozhodnout. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí v delším období téměř vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2023 činil 880 448,81 Kč, což je oproti stavu k 31.12.2022 nárůst o 282 074,68 Kč (není možné srovnávat se ziskem – vliv neplatičů, úhrad různých záloh a skutečné úhrady proti předpisu).

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2023 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2023, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2023

V roce 2023 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • do rozpočtu obce nebyla převedena žádná částka z hospodářské činnosti INZULY, přestože v plánu bylo 500 000,- Kč. Akce, které tyto peníze měly krýt, byly přesunuty do roku 2024.
  • na bytové hospodářství byla vynaložena celková částka 82 290,90 Kč (kontrolní služby, zálohy na el. energii v neobsazených bytech a služby související s demolicí staré kotelny).

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2023

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2023 účtována odměna ve výši 132,07 Kč vč. DPH (odměna byla od 1.1.2023 valorizována v souladu se smlouvou o 14,4 % ze 115,43 Kč) za 1 nájemní jednotku a měsíc. Tato odměna se může zvyšovat se souhlasem obce max. o inflaci. V roce 2022 činila inflace 16,2 %.

Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor zdravotní středisko č.p. 7 (9 nájemních jednotek) a dům služeb č.p. 281 (5 nájemních jednotek) Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2023 22.188,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny). 

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2023 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostory

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve zdravotním středisku č.p. 7 a domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2023.

Celkové výnosy za období 1-12/2023 byly 208 481,20 Kč a celkové náklady 94 749,44 Kč (z toho největší část 57 352,- Kč připadla na teplo a vodu). Celkový zisk po zahrnutí úroků a bankovních poplatků pak činil 113 731,76 Kč, což bylo o 20 % méně než v roce 2022, kdy byl zisk 142 593,84 Kč.

Stav běžného účtu k 31.12.2023 činil 240 962,03 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2023 činilo 15 622,- Kč (upomínky byly odeslány a nájemné nájemníků bylo se zpožděním uhrazeno).

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2023 žádné závady. Doporučuje vedení obce pokračovat ve vymáhání neuhrazeného nájemného u nájemníka z Domu služeb.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za
1-12/2023 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy
.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-12/2023 činily 19 770 206,- Kč, tj. 96,92 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-12/2023 činily 19 352 288,- Kč, tj. 94,87 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 417 918,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. 

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za
1-3/2024 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy
.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2024 činily 4 481 526,- Kč, tj. 22,29 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2024 činily 4 500 281,- Kč, tj. 22,38 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil -18 755,- Kč (schodek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad

 

5) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2023: Kontrolou nebylo zjištěno porušení smlouvy a odměny byly vyúčtovány v souladu se smlouvou a jejími dodatky.

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2023: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2023 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2023, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné. Obec již delší dobu platí za 3 neobsazené byty, které jsou součástí SVJ, do fondu oprav bez příjmu z nájmu, který by tyto odvody pokryl. Proto FV doporučuje obci o naložení s 3 neobsazenými byty co nejdříve rozhodnout.

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2023: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2023: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2023: FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2023 žádné závady.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za celý rok 2023 žádné připomínky.

4) FV nemá připomínky k plnění rozpočtu PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-3/2024.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 6.5.2024.