Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 10. 6. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 79x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 17. června 2024 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Bezpečnostní situace v obci, činnost Městské policie Mýto
 6. Investiční akce a dotace
 7. Závěrečný účet hospodaření a účetní závěrka obce za rok 2023
 8. Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2024
 9. Schválení seznamu žadatelů o obecní byty
 10. Majetkoprávní záležitosti
 11. Různé
 12. Interpelace členů zastupitelstva
 13. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce