Rozpočet obce na rok 2024

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 563x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 roz­po­čet ob­ce na rok 2024. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 39.737 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 39.623 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko přebytkový ve vý­ši 114 tis. Kč. Ten­to mírný přebytek byl navržen z důvodu uplatnění účetní zásady opatrnosti, neboť ohledně některých příjmových položek rozpočtu panuje v současné době značná nejistota. Týká se to především příjmů ze sdílených daní, kdy nelze s určitostí predikovat budoucí vývoj ekonomiky ani dopady tzv. vládního konsolidačního balíčku, který byl schválen teprve krátce před koncem roku. Do rozpočtových příjmů byl zahrnut rovněž předpokládaný výnos z prodeje volných obecních bytů, nicméně výši jejich skutečné prodejní ceny nelze s ohledem na současný stav realitního trhu a vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů příliš odhadnout.

V rozpočtových výdajích je počítáno s finančními prostředky na realizaci následujících investic: dokončení rekonstrukce bývalé kotelny v Novém sídlišti jako zázemí pro obecní pracovní četu, oprava budovy garáží v Chejlavech, rekonstrukce kotelny v MŠ a sanace vlhkosti ve spodní třídě, rekonstrukce volných obecních bytů, oprava povrchů v centru obce, dostavba zázemí na hasičském cvičišti, zokruhování vodovodu okolo MŠ a přeložka veřejného osvětlení na Okrouhlici v souvislosti s pokládkou optických kabelů pro distribuci vysokorychlostního internetu. V případě získání dotace bude proveden restaurátorský zásah na památkově chráněné soše rakouského Granátníka v parku v centru obce. Pokračováno bude rovněž v přípravě projektových dokumentací na akce plánované pro další roky.

Formálně byl rozpočet obce sestaven v menší míře podrobnosti jednotlivých položek z důvodu snadnější realizace rozpočtových opatření v průběhu roku v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k jejichž provádění byl zastupitelstvem pověřen starosta obce.

file icoRozpočet na rok 2024.pdf (411,7 KB)

 

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2023.

file icoZměna rozpočtu č. 2-2023.pdf (217,8 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce