Poplatek za odpady na rok 2024

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1541x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 18.12.2023 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2024 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 100,- Kč ze současných 800,- Kč na 900,- Kč na poplatníka. Hlavním důvodem jsou zvyšující se náklady na svoz odpadu vyplývající z celostátních právních předpisů, především navýšení sazby DPH z 15 % na 21 % a další zvýšení zákonného poplatku za uložení svezeného odpadu na skládku. Výši poplatku rovněž ovlivňuje možnost bezplatně odložit velkoobjemový komunální odpad do kontejnerů přistavovaných k nové kotelně každý víkend, což je mezi obcemi naší velikosti spíše ojedinělá služba.

I nadále platí, že tříděný odpad odkláda­ný do barevných nádob, nebezpečné odpady i svoz bioodpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu a tyto náklady nejsou součástí poplatku. Částečně však obec dotuje i likvidaci směsných a velkoobjemových odpadů, neboť ani schválené zvýšení poplatku o 100,- Kč na poplatníka plně nepokryje veškeré náklady na svoz těchto druhů odpadů.

Z obdobných důvodů musela být pro rok 2024 navýšena i cena za svoz odpadů pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému odpadového hospodářství na základě smlouvy s obcí, a to o 35 %. Nové ceníky byly všem subjektům zaslány v polovině prosince.

Obecní úřad upozorňuje, že splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2024 a mu­sí ho zaplatit všich­ni záko­nem defino­va­ní poplat­ní­ci bez ohle­du na to, zda se v ob­ci tr­va­le zdržu­jí ane­bo zda pro­du­ku­jí od­pad !!! V případě ne­u­hra­ze­ní po­plat­ku do sta­no­ve­né­ho termí­nu může být poplatek navýšen až na trojnásobek a pře­dán k exe­kuč­ní­mu vy­má­há­ní !!!

Platbu poplatku lze provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostní platbou na č.ú. 0843084329/0800, kdy VS = č.p. domu, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a počet osob, za které je poplatek hrazen.

Obecní úřad vyzývá všechny poplatníky, aby splnili svoji ohlašovací povinnost a rozhodné skutečnosti nahlásili na OÚ Holoubkov do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Stejným způsobem musejí být ohlášeny rovněž skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku, jinak nárok na osvobození zaniká.

 

Obecně závazná vyhláška, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce