Zápis ze zasedání FV ze dne 14.9.2023

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 123x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, slečna Daniela Bejčková, pan Petr Suchý

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1-6/2023

2) Návrh 1. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2023

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/ 2023

4) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-6/2023

Celkové příjmy obce činily Kč 17 116 070, tj. 47,1 % z celkových rozpočtovaných příjmů

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů je pod očekávanou úrovní 46,6 %. Propad je především u DPH, kde je plnění jen 44,8 %. Jednotlivé další položky na straně příjmů se také zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 15 659 280, tj. 40,8 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nedokončenými investicemi (rozpočtováno 13,5 mil. Kč x skutečnost 2,9 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,9 mil. Kč), které se již nebudou opakovat. Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1-6/2023 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč -1 456 790,- x rozpočtovaný schodek Kč -2 053 190,-. K 30.6.2023 byl zůstatek na účtech obce Kč 26 721 288 – stále dostatečná rezerva na případné neočekávané výdaje.

 

2) FV byl předložen návrh 1. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2023

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně budou činit Kč 38 071 760,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 40 446 350,-

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč -2 374 590, což je pouze o Kč 321 400,- méně, než je ve stávajícím schváleném rozpočtu (-2 053 190,- Kč).

Změny jsou hlavně vyvolány nevýrazným upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů dle skutečného vývoje a:

1) přijaté dotace,

2) odpuštění poplatku za odpadové hospodářství pro občany s trvalým pobytem v obci,

3) dokončené akce jako demolice staré kotelny, která byla nakonec levnější,

4) nákup nového pracovního stroje jako náhradu za stávající, který je v nespolehlivém stavu a nutný pro údržbu chodníků v zimě.

Změny nemají žádný dopad do finanční stability obce. Záporný schodek bude opět kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 1.1.2023 byl 25,2 mil. Kč).

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2023 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2023 činily 9 658 657,- Kč, tj. 47,39 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2023 činily 9 646 493,- Kč, tj. 47,33 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 12 164,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1. pololetí 2023 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

2) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2023.

3) FV nemá připomínky k plnění rozpočtu PO (Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny) za 1-6/2023.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 14.9.2023.