Zápis ze zasedání FV ze dne 13.12.2022

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 65x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Ing. Petr Suchý, slečna Daniela Bejčková

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2022

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/2022

4) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2022

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2023

6) Plán investic na rok 2023 a další léta

7) Usnesení a závěr

  

1) Dne 8.12.2022 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 8.12.2022 byl 144 987,00 Kč.

Účetní stav poklady 8.12.2022 byl také 144 987,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 11/2022, kde konečný zůstatek pokladny 261000 byl Kč 244 376,00

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 8.12.2022 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 244 376,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 144 987,00.

 

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2022

Celkové příjmy obce činily Kč 23 143 230,-, tj. 85,5 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně).

Pozitivní je, že procentuální plnění celkových rozpočtovaných příjmu je nad 75 %, a to i z důvodu vyšších daňových příjmů 85,5 %, než se čekalo. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 27 483 590,-, tj. 71,9 %, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně).

Nižší procento plnění na straně výdajů je způsobeno nižším čerpáním výdajů na plánované investice 73,5 % a nižšími výdaji na opravy, než se předpokládalo. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Obec za 1-9/2022 hospodařila s celkovým schodkem -4 340 360,- Kč.

Na BÚ obce se tedy zvýšil zůstatek/přebytek hospodaření minulých let na 24 876 319,83 Kč – stále výrazná rezerva.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2022 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2022 činily 12 908 800,- Kč, tj. 70,74 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2022 činily 12 833 877,- Kč, tj. 70,33 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady činil 74 923,- Kč.

Neplnění rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů je způsobeno nižším využitím kroužků, stravování a rezervního a investičního fondu.

Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy).

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se také naplňovaly ve snížené výši kromě opravy a udržování (86,16 %), kde se jedná především o jednorázové výdaje.

 

4) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2022

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 30 168 210,-

Celkové výdaje obce po změně činí Kč 36 366 730,-

Dosud plánované záporné saldo rozpočtu po I. změně (Kč -11 152 540,-) se tak sníží na
-6 198 520,-

Největší změny na straně příjmů, které se zvyšují o celkem 3 106 314,80 Kč, jsou v položkách:

- daňových příjmů, kde se reaguje na skutečný vývoj v roce 2022, a kde dochází k celkovému navýšení o Kč 3 400 000,-

- ostatní položky se drobně upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů, které se snižují o celkem 1 847 703,34 Kč, jsou v položkách:

- největší snížení je v oblasti investic a oprav, a to o cca Kč 2 000 000,-, jejichž dokončení se posouvá do dalšího roku nebo se odkládá jejich realizace

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

5) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2023.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 36 305 120,-.

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 38 358 310,-.

Saldo rozpočtu je plánováno v záporné výši Kč -2 053 190,-.

Tento schodek je způsoben výdaji na OZ schválené víceméně neodkladné investice spojené s investicemi jiných subjektů za 13 500 000,- Kč.

Důvodem navýšení téměř všech položek na straně výdajů proti historii je z důvodu očekávané inflace a zdražení energie (obci končí k 31.12.2022 fixace cen).

Daňové příjmy jako celek jsou navrhovány pouze o 10 % vyšší než očekávaná úroveň roku 2022, což je s ohledem na očekávaný růst mezd, inflaci a HDP v ČR (např. MF ČR) akceptovatelné.

Příjmy rozpočtu počítají s prodejem 2 obecních bytů za celkem Kč 3 500 000,-.

Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Přestože je rozpočet obce Holoubkov na rok 2023 sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů, obsahuje s ohledem na probíhající krize (válka na Ukrajině, možný návrat pandemie COVID, nedostatek energie, inflace, …) určitá rizika, jako např. nenaplnění daňových příjmů, prodej 2 bytů v plánovaném výnosu, vyšší náklady na energie. Ta jsou ale s ohledem na stále výraznou rezervu v podobě přebytků minulých let ve výši cca Kč 23 mil. výrazně snížena. Záporné saldo rozpočtu v roce 2023 bude kryto přebytky hospodaření v minulých letech. Obec k 30.11.2022 měla na bankovních účtech k dispozici 23,5 mil. Kč a do konce roku se očekává jeho pokles pouze na cca 22,9 mil. Kč.

 

6) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2023 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizované v roce 2022.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2023. Opravy se v rozpočtu na rok 2023 promítají v navýšených položkách běžných výdajů.

3) Přehled dalších investic, které jsou připraveny k realizaci – jejich náklady se s ohledem na výrazný růst cen stavebních prací a materiálů jen těžko odhaduje.

4) Projektová příprava investic pro rok 2023, tzn. přehled PD, které bude nutné pro realizaci plánovaných investic vypracovat.

5) Další projektově připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci. Jedná se o investice v řádu desítek miliónů Kč. 

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po provedení výběrových řízení, jejichž výsledky schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2022 nevidí narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ ke schválení.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-9/2022 žádné připomínky.

4) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2022 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

5) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2023 i s plánem investic na tento rok a další období.

 

Zapsal Zbyněk Tůma, předseda FV dne 13.12.2022.