Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 11. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 127x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 18. prosince 2023 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny vodného a stočného na rok 2024
 6. Stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2024
 7. OZV, kterou se vydává Požární řád obce
 8. OZV, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 9. OZV, o nočním klidu
 10. Nařízení, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v energetických odvětvích
 11. Informace o činnosti výborů zastupitelstva za rok 2023
 12. Schválení odměn členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, za rok 2023
 13. Investiční akce a dotace
 14. Hospodaření obce k 30.9.2023
 15. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2023
 16. Rozpočet obce na rok 2024
 17. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2023
 18. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2024
 19. Majetkoprávní záležitosti
 20. Různé
 21. Interpelace členů zastupitelstva
 22. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce