Zápis ze zasedání FV ze dne 10.5.2023

Zveřejněno: 17. 5. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 335x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, sl. Daniela Bejčková

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2022

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-12/2022

4) Usnesení a závěr

  

1) Dne 10.5.2023 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 10.5.2023 byl 435 296,00 Kč.

Účetní stav poklady 10.5.2023 byl také 435 296,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

 

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 30.4.2023, kde konečný zůstatek pokladny účtu 261000 byl Kč 517 122,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 10.5.2023 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 517 122,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 435 296,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov v roce 2022

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2022

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 25.1.2022) je od 1.1.2022 účtována odměna ve výši 82,48 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 31,14 Kč/byt a měsíc. 

Celková výše roční odměny za období 1-12/2022 činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov“ 116.858,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2022. Pro rok 2022 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 82,48 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 31,14 Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2022.pdf (177,0 KB)

Ve správě bylo v průběhu celého roku 2022 stálých 71 bytových jednotek (BJ). Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 6 363,- Kč, což odpovídá i výsledku kontroly. Chybně ale byla vyúčtována odměna paní účetní. Paní účetní chybně vykazovala, jak počet bytů, tak i výši odměny za 1 byt. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov měla celkem činit 113 869,- Kč, namísto fakturovaných 116 858,- Kč. Rozdíl ve výši 2 988,- Kč bude společností Inzula obci vrácen.

  

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2022

Za rok 2022 činily celkové tržby 1 490 268,50 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1 428 374,- Kč) a celkové náklady 1 159 843,83 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 338 212,63 Kč), vykázaný zisk tedy činil 330 424,67 Kč. Do rozpočtu obce byla odvedena částka 303 050,- Kč. Výdaje obce na bydlení byly 395 590,- Kč. V roce 2022 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytu v SVJ)“ 587 336,- Kč (z toho ale byla mimořádná jednorázová částka 135 420,- Kč na zasklení balkónů v č.p. 4 v rámci rekonstrukce této budovy). Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2022 463 915,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech bez mimořádné částky na zasklení balkónů činil Kč 11 999,- Kč, tzn. že nájemné je o málo vyšší než úhrady do FO. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí v delším období téměř vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2022 činil 598 374,13 Kč, což je proti stavu k 31.12.2021 nárůst pouze o 12 637,58 Kč (vliv odvodu částky 303 050,-Kč do rozpočtu obce a nárůstu dluhu na nájemném).

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2022 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2022, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2022

V roce 2022 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  •  do rozpočtu obce byla převedena částka z hospodářské činnosti INZULY ve výši 303 051,- Kč na krytí opravy bytu v č.p. 291
  •  na bytové hospodářství byla vynaložena celková částka 1,947 mil. Kč.

Z těchto výdajů bylo 1,55 mil Kč použito na investice (dokončení rekonstrukce bytovky č.p. 96), 303 tis. CZK bylo použito na výše uvedenou opravu bytu v č.p. 291 a zbytek 92,5 tis. Kč na drobné věci jako zaplacení el. energie (zálohy) v prázdných rekonstruovaných bytech v domech č.p. 96 a 291, preventivní protipožární kontrolu, …

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2022

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2022 účtována odměna ve výši 115,43 vč. DPH (odměna byla od 1.1.2022 valorizována v souladu se smlouvou o 6 % ze 108,90 Kč) za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor zdravotní středisko č.p. 7 (9 nájemních jednotek) a dům služeb č.p. 281 (5 nájemních jednotek) Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2022 19.392,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny). 

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2022 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostorami

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve zdravotním středisku č.p. 7 a domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2022.

Celkové výnosy za období 1-12/2022 byly 227 107,20 Kč a celkové náklady 82 560,90 Kč (z toho největší část 29 604,- Kč připadla na výměnu lina, WC a vyčištění odpadů v zubní ordinaci – způsobeno havárií přívodu vody). Celkový zisk po zahrnutí úroků a bankovních poplatků pak činil 142 593,84 Kč.

Stav běžného účtu k 31.12.2022 činil 222 112,71 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2022 činilo 33 178,60 Kč (z toho 10 032,- Kč za společností POTON s.r.o., která nájem ukončila a na upomínky nereaguje, upomínky byly odeslány a zbylé nájemné ostatních nájemníků byly se zpožděním uhrazeny).

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2022 žádné závady. Doporučuje vedení obce pokračovat ve vymáhání neuhrazeného nájemného u nájemníka z Domu služeb.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za
1-12/2022 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-12/2022 činily 18 248 102,- Kč, tj. 99,37 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-12/2022 činily 18 242 991,- Kč, tj. 99,40 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 5 111,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. 

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) Usnesení:

1)   Kontrola pokladny bez závad. 

2)   Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a)    Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2022: Kontrolou bylo zjištěno, že paní účetní INZULY chybně vykazovala jak počet bytů, tak i výši odměny za 1 byt, a paní účetní účtovala o 2 988,- Kč vyšší odměnu, než jaká by jí měla náležet. FV doporučuje vrácení přeplatku na odměnách v celkové výši 2 988,- Kč zpět obci.

b)   Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2022: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2021 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2022, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

c)    Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2022: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

d)   Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2022: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e)    Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2022: FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2022 žádné závady.

3)  FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za celý rok 2022 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 10.5.2023.