Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2022

Zveřejněno: 21. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 250x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 20.3.2023 zabývalo výsledky inventarizace majetku a závazků k 31.12.2022. Dílčí inventarizační komise provedly fyzickou inventru v jednotlivých inventarizačních střediscích a vedoucí těchto středisek předali návrhy na vyřazení nepotřebného majetku. Účetní obecního úřadu p. Švolíková následně zjištěné stavy porovnala se stavem v účetnictví a provedla dokladovou inventarizaci všech ostatních účtů. Obec ve svém účetnictví eviduje majetek v netto hodnotě 230.813.405,76 Kč a na podrozvahových účtech v hodnotě 372.937,20 Kč. V roce 2022 byly zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 8.266.541,- Kč (z toho běžné odpisy ve výši 4.784.345,- Kč a jednorázový odpis zůstatkové hodnoty technologie a topných kanálů rušené centrální kotelny v novém sídlišti ve výši 3.482.196,- Kč) a vyřazen majetek v hodnotě 6.314.624,20 Kč. Inventarizační komise zároveň prověřila a aktualizovala odpisové plány veškerého majetku evidovaného na majetkových účtech 021 - Stavby a 022 - Samostatné movité věci.

Celou inventarizační zprávu najdete zde:

file icoInventarizace 2022.pdf (336,7 KB)