Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 13. 3. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 272x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 20. března 2023 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Hospodaření PO ZŠ a MŠ v roce 2022, rozpočet PO na rok 2023
 6. Investiční akce a dotace
 7. Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2022
 8. Žádosti o poskytnutí dotací a darů z rozpočtu obce
 9. Majetkoprávní záležitosti
 10. Různé
 11. Interpelace členů zastupitelstva
 12. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce