Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 934x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 19.12.2022 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2023. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

 • realizace 2. etapy rekonstrukce kanalizace Chejlavy - odvedení extravilánových dešťových vod okolo Těškovské silnice do rybníka,
 • instalace kompletně nové AT stanice na vodojemu,
 • nákup 13 ks nových vodoměrů s dálkovými odečty včetně nového průtokoměru na úpravnu vody z důvodu samostatného měření surové vody z obou pramenišť (Střelnice, Hamr),
 • oprava poruchy na vodovodu u bytovky č.p. 285-286 v novém sídlišti,
 • odstraňování škod po několika přírodních událostech (bouřky, záplavy) na ČOV - popadané stromy, ucpané potrubí, zaplavení budovy,
 • získání nového povolení k nakládání s podzemními vodami pro zásobování obce pitnou vodou na dalších 5 let.

 

Pro rok 2023 máme v plánu realizovat následující akce:

 • realizace zokruhování vodovodu okolo MŠ,
 • výměna kanalizace v komunikaci pod ZŠ,
 • řešení fungování ČOV při velkých přívalových deštích a přírodních událostech,
 • zmapování zbytku kanalizační sítě v obci a tvorba digitální technické mapy,
 • pokračování přípravy na přivedení pitné vody dálkovým vodovodem z oblasti Brd.

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo určením ceny vodného a stočného pro rok 2023. Tato záležitost byla tentokrát mimořádně složitá, neboť provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS Rokycany s.r.o. předložil obci kalkulaci, ve které navrhl cenu vody zvýšit skutečně razantně, a to o celých 34 % oproti současnému stavu. Do tohoto návrhu se promítlo jak zvyšování ceny energií, tak i dalších vstupů (např. chemikálií, stavebních prací), ale i mzdových nákladů, které pochopitelně musejí na celkovou inflaci rovněž reagovat. Významný podíl má však také snížení celkového objemu odebrané pitné vody i vypuštěné odpadní vody, které bude v obou případech v roce 2022 o cca. 3 tis. m3 nižší oproti roku 2021. I přes několikerá, mnohdy i poměrně vyhrocená jednání se nám bohužel nepodařilo vyjednat snížení navržené ceny vody pro příští rok, která by tak nepokrývala náklady na řádné zajištění činnosti provozovatele a plnění zákonných požadavků v oblasti vodovodů a kanalizací. Vzhledem k tomu, že výrazně navýšenou cenu vody schválily i ostatní obce a města, ve kterých vodohospodářský majetek spravuje stejný provozovatel, nezbylo nám, než na navrženou cenu vody přistoupit i u nás. I poté však bude cena vody v naší obci nejnižší ze všech ostatních spravovaných měst a obcí (Rokycany, Mirošov, Dobřív, Hrádek, Kamenný Újezd, Strašice, Litohlavy, Svojkovice, Zbiroh).

Platná cena vodného a stočného pro rok 2023 je tak následující:

 • vodné: 70,80 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 46,94 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 117,74 Kč včetně DPH / m3

Oproti roku 2022 se jedná o skokové navýšení ve výši 30,11 Kč / m3, proto všem odběratelům doporučujeme zvýšit si stávající měsíční či čtvrtletí zálohy tak, abyste se na konci roku vyhnuli výraznému nedoplatku.

file icoKalkulace V+S na rok 2023.pdf (305,5 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce