Rozpočet obce na rok 2023

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 289x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce schvá­li­lo na svém jed­ná­ní dne 19.12.2022 roz­po­čet ob­ce na rok 2023. V příjmech roz­po­čet po­čí­tá s část­kou ve vý­ši 36.305 tis. Kč a ve vý­da­jích s část­kou ve vý­ši 38.358 tis. Kč, roz­po­čet byl te­dy schvá­len ja­ko schodkový ve vý­ši 2.053 tis. Kč. Ten­to schodek bude plně uhrazen z přebytků rozpočtů minulých let. Při sestavování rozpočtu bylo zohledněno především předpokládané razantní navýšení cen elektrické energie a plynu, neboť obci ke konci roku 2022 končí výhodná fixace cen těchto komodit, které byly nastaveny v rámci elektronické aukce v srpnu 2019. V rozpočtových výdajích je počítáno s finančními prostředky na realizaci následujících investic: výstavba chodníku od pomníku na hrázi rybníka až ke křižovatce v centru obce včetně související výměny kanalizace, zokruhování vodovodu okolo MŠ a úpravy veřejného osvětlení v souvislosti se snesením vzdušného vedení elektřiny a telefonů do země, demolice budovy staré kotelny naproti OÚ a naproti tomu rekonstrukce budovy nové kotelny a obecních garáží v Chejlavech, kam se přesune zámezí obecní pracovní čety. Oproti tomu v příjmech rozpočet reflektuje zvýšený výnos sdílených daní v důsledku vyšší inflace a rovněž počítá s příjmy za prodej 2 obecních bytů.

file icoRozpočet na rok 2023.pdf (413,4 KB)

  

Zá­ro­veň s tím schvá­li­lo za­stu­pi­tel­stvo ob­ce 2. změ­nu roz­počtu pro rok 2022.

file icoZměna rozpočtu č. 2-2022.pdf (217,8 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce