Oznámení o ukončení revize údajů katastru nemovitostí

Zveřejněno: 12. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 464x

Obec Holoubkov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Rokycany, č.j. RO-5/2021-408, že v katastrálním území Holoubkov obce Holoubkov

byla ke dni 30.11.2022 ukončena revize údajů katastru nemovitostí,

která probíhala od 25.5.2021.

 

Při revizi byly zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, jak vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Zjištěné nesoulady byly řešeny jednak s orgány veřejné moci a především s jednotlivými vlastníky. Výsledkem revize je buď soulad stavu zápisu v katastru nemovitostí se skutečností v případě, že nebylo potřeba žádných podkladů k provedení změn nebo v případě, že vlastníci doložili veškeré potřebné listiny k zápisu do katastru. Naopak v případě nedoložení listin vlastníky došlo na listu vlastnictví u dotčených nemovitostí k vyznačení informace o existenci zjištěného nesouladu. Tato informace je v souladu s § 43 odst. 9 katastrální vyhlášky rovněž zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí, s možností nahlédnutí pro širokou veřejnost. Současně jsou nedoložené nesoulady dále řešeny s jednotlivými vlastníky v rámci tzv. záznamů pro další řízení.

Upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí, u kterých v důsledku revize došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí (např. druh pozemku apod.), že jsou povinni podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.1.2023. Pokud tak neučiní, vznikne jim podle ustanovení § 250 daňového řádu povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500 Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

 

  file icoRevize údajů katastru nemovitostí - leták.pdf (587,2 KB)