Zápis ze zasedání FV ze dne 27.4.2022

Zveřejněno: 29. 4. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 518x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2021

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2021

4) Usnesení a závěr

 

1) Dne 27.4.2022 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200  účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 27.4.2022 byl 375 186,00 Kč.

Účetní stav poklady k 27.4.2022 byl také 375 186,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 30.3.2022, kde konečný zůstatek pokladny účtu 261000 byl Kč 653 042,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1.- 27.4.2022 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 653 042,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 375 186,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov v roce 2021

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

 a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2021

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy. 

Celková výše roční odměny za období 1-12/2021 činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov" 115.023,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2021. Pro rok 2021 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2021.pdf (178,5 KB)

Ve správě se v průběhu celého roku 2021 stálých 71 bytových jednotek (BJ). Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 8 110,- Kč, což odpovídá i výsledku kontroly. Chybně ale byla vyúčtována odměna jak společnosti INZULA, tak i paní účetní. INZULA účtovala v 1/2021 počet bytů 72 a paní účetní tento počet dokonce celý rok. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov měla celkem činit 110 966,- Kč, namísto fakturovaných 115 023,- Kč. Rozdíl ve výši 4 057,- Kč bude společností Inzula obci vrácen.

  

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2021

Za rok 2021 činily celkové tržby 1 480 366,66 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1 424 285,- Kč) a celkové náklady 1 504 300,87 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 717 531,43 Kč), vykázaná ztráta tedy činila -23 934,21 Kč . Do rozpočtu obce nebyla odvedena žádná částka. Výdaje obce na bydlení byly minimální, a to 24 694,73 Kč. V roce 2021 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytu v SVJ)“ 447 084,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2021 466.308,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 19 224,- Kč, tzn. že nájemné je o málo vyšší než úhrady do FO. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí v delším období téměř vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2021 činil 598 374,13 Kč, což je proti stavu k 31.12.2020 nárůst o 231 627,43 Kč.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2021 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2021, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2021

V roce 2021 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • do rozpočtu obce nebyla žádná částka z hospodářské činnosti INZULY, TEBYTU převedena
  • pouze v rámci bytového hospodářství byl realizován příjem z pronájmu ostatních nemovitostí 44,3 tis. CZK
  • na bytové hospodářství byla vynaložena celková částka 14.970.054,95 Kč.

Z těchto výdajů bylo 14.945.360,22 Kč použito na investice (9,2 MCZK rekonstrukce bytovky č.p. 96 a 5,7 MCZK zateplení bytovky č.p. 291) a jen malá část 24,7 tis. CZK bylo použito na drobné věci jako pořízení korkových nástěnek, vitríny, el. energii, požární revize, …

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

 d)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2021

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2021 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor zdravotní středisko č.p. 7 (9 nájemních jednotek) a dům služeb č.p. 281 (5 nájemních jednotek) Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2021 18.300,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny). 

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2021 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.


e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve zdravotním středisku č.p. 7 a domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2021.

 Celkové výnosy za období 1-12/2021 byly 178 231,10 Kč a celkové náklady 150 019,26 Kč (z toho největší část 74 548,10 Kč připadla na opravu vodovodní přípojky u domu služeb a 19 750,23 Kč na opravu střechy zdravotního střediska). Celkový zisk po zahrnutí úroků a bankovních poplatků pak činil 26 341,56 Kč.

Do rozpočtu obce nebyla žádná částka převedena.

Stav běžného účtu k 31.12.2021 činil 147 645,90 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2021 činilo 2 060,- Kč (upomínka byla odeslána).

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2021 žádné závady. Doporučuje vedení obce pokračovat ve vymáhání neuhrazeného nájemného u nájemníka z Domu služeb. 

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-12/2021 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-12/2021 činily 17 955 800,- Kč, tj. 97,76 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-12/2021 činily 17 953 547,- Kč, tj. 97,75 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 2 253,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. 

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad. 

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2021: Kontrolou bylo zjištěno, že INZULA si v roce 2021 účtovala o 97,- Kč a paní účetní o 3 960,- Kč (celkem 4 057,- Kč) vyšší odměnu, než jaká by jim měla náležet. FV doporučuje vrácení přeplatku na odměnách v celkové výši 4 057,- Kč zpět obci.

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2021: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2021 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2021, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2021: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2021: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2021: FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2021 žádné závady.

3)  FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za celý rok 2021 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 27.4.2022.