Veřejné projednání návrhu Územního plánu Holoubkov

Zveřejněno: 19. 7. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1170x

Obecní úřad Holoubkov jako pořizovatel zajistil zpracování návrhu nového územního plánu obce (ÚP) a oznamuje, že jeho veřejné projednání proběhne

ve středu 28.7.2021 od 18:00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu. Při veřejném projednání:

- připomínky k návrhu ÚP může uplatnit kdokoliv,

- námitky proti návrhu ÚP může podat vlastník pozemku či stavby, oprávněný investor či zástupce veřejnosti,

- stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, uplatní dotčené úřady a krajský úřad.

Připomínky, námitky a stanoviska lze uplatnit písemně u obecního úřadu ještě do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 4.8.2021. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Do návrhu ÚP je možné nahlédnout v tištěné podobě na obecním úřadě v úředních hodinách, v elektronické podobě je návrh ÚP k dispozici zde:

file icoVýrok_pro VP_květen 2021.pdf (1,2 MB)  

file icoOdůvodnění_VP_květen 2021.pdf (1,4 MB)  

file icoN1_výkres základního členění.pdf (856,3 KB)  

file icoN2_hlavní výkres.pdf (1,2 MB)  

file icoN3_výkres koncepce VI.pdf (1,1 MB)  

file icoN4_výkres VPS+VPO.pdf (840,1 KB)  

file icoO1_koordinační výkres.pdf (1,6 MB)  

file icoO2_výkres širších vztahů.pdf (5,1 MB)  

file icoO3_výkres záborů ZPF.pdf (716,9 KB)

   

Vyzývám tímto především všechny majitele pozemků v naší obci, aby se s návrhem ÚP podrobně seznámili a zkontrolovali si funkční využití svých pozemků, a případné nejasnosti přišli zkonzultovat na obecní úřad nebo na veřejné projednání. Po vypořádání všech včas podaných připomínek, námitek a stanovisek bude finální verze návrhu ÚP předložena ke schválení zastupitelstvu obce.

Ing. Lukáš Fišer, starosta

 

file icoOznámení o veřejném projednání návrhu ÚP Holoubkov.pdf (1,4 MB)