POZOR !!! Změny v pravidlech pro přidělování obecních bytů

Zveřejněno: 19. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3522x
Sociální bydlení

Naše obec v současné době vlastní několik desítek bytů, které pronajímá za velmi nízké nájemné oproti běžnému tržnímu nájemnému i oproti nájemnému v obecních bytech v okolních obcích (Zbiroh, Radnice, Strašice, Rokycany). Snahou obce do budoucna bude, aby tyto obecní byty byly přidělovány především občanům, kterým pomohou vymanit se ze složité životní situace, do níž se z různých důvodů dostali (např. nízkopříjmové mladé rodiny, lidé s dětmi po rozvodu, osoby ze sociálně vyloučených lokalit, lidé bez přístřeší či žijící v předražených soukromých ubytovnách apod.). Jedná se o tzv. sociální bydlení, které je v současné době snaha řešit i na celostátní úrovni. Obecní byty v žádném případě nemohou být chápány jen jako levnější varianta oproti bydlení v soukromých bytech pro lidi, kteří jinak žádnou pomoc nepotřebují, což se dnes často děje.

Za tím účelem zastupitelstvo obce na svém jednání dne 16.12.2019 přijalo nové Zásady hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov a zcela nově rovněž Pravidla pro přidělování sociálních bytů obce Holoubkov, které vznikly v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku za spolupráce obce, Centra pro komunitní práci západní Čechy, poskytovatelů sociálních služeb, odboru sociálního a zdravotního MěÚ Rokycany a Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Rokycany. Účelem těchto nových pravidel je přiblížit se postupnými kroky modelu sociálního bydlení v naší obci. Chápeme to jako dlouhodobý proces, který bude trvat mnoho (možná i desítek) let a v žádném případě se nijak nedotkne stávajících nájemníků obecních bytů.

V naší obci funguje několik kategorií obecních bytů:

1) byty v č.p. 194, 195, 196, 197, 4, 285, 287 a 288 - tyto byty zůstaly obci po proběhlé privatizaci v domech, kde byla založena soukromá Společenství vlastníků jednotek, v současné době je těchto bytů 20 a po jejich uvolnění budou i nadále nabízeny k prodeji, u těchto bytů nedochází k žádné změně,

2) byty v č.p. 86 - jedná se o byty v Domě s pečovatelskou službou v Zámečku, které jsou přidělovány osobám s přiznaným starobním nebo plným invalidním důchodem, jež zároveň splňují podmínky pro poskytování terénní pečovatelské služby podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, těchto bytů je v současné době 17 a nedochází u nich k žádné změně s výjimkou navýšení poplatku za přijetí žádosti o byt v DPS ze současných 50,- Kč na 200,- Kč,

3) byty v č.p. 291, 46, 96 a 17 - těchto bytů je v současné době 37 (v roce 2020 se plánuje výstavba 2 dalších podkrovních bytů v č.p. 96) a právě těchto bytů se týkají chystané změny.

 

Přehled změn platných od 1.1.2020 u obecních bytů v domech č.p. 291, 46, 96 a 17:

 1) Změna výše poplatků

Poplatek za přijetí žádosti o byt se navyšuje ze současných 200,- Kč na 500,- Kč.

Zavádí se poplatek za každoroční prodloužení žádosti o byt ve výši 200,- Kč (doposud zdarma).

Poplatek za přijetí žádosti o výměnu bytu se navyšuje ze současných 500,- Kč na 1.000,- Kč.

 

2) Úprava výše nájemného

Nájemné v těchto bytech se naposledy zvyšovalo v roce 2010 a jeho výše činí cca. 25,- Kč/m2 podlahové plochy bytu, zatímco běžný tržní nájem se pohybuje mezi 80 - 100,- Kč/m2. Dle správce bytového fondu INZULA je stávající nájemné v obecních bytech v Rokycanech ve výši 82,- Kč/m2, ve Zbiroze 61,- Kč/m2 a ve Strašicích 54,- Kč/m2.

U všech nájemních smluv uzavřených po 1.1.2020 bude nově sjednáno měsíční nájemné ve výši 40,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. U stávajících nájemních smluv uzavřených před 1.1.2020 bude nájemné navyšováno postupně v souladu s § 2249 občanského zákoníku ve třech vlnách takto:

  • nejpozději ke dni 1.1.2021 na 30,- Kč/m2 podlahové plochy bytu,
  • nejpozději ke dni 1.1.2024 na 35,- Kč/m2 podlahové plochy bytu,
  • nejpozději ke dni 1.1.2027 na 40,- Kč/m2 podlahové plochy bytu.

 

3) Změna délky platnosti nově uzavíraných nájemních smluv

Největší změnou, která od roku 2020 u těchto bytů nastane, je v délce platnosti nově uzavíraných nájemních smluv. V současné době jsou nájemní smlouvy uzavírány na dobu neurčitou, tzn. že když se někdo k obecnímu bytu jednou dostane, má „nadosmrti“ zajištěno (pokud bude řádně plnit veškeré závazky), že v tomto bytě bude bydlet za nízký nájem, aniž by kdokoliv zkoumal jeho finanční či sociální situaci. Nájemní smlouvy uzavřené po 1.1.2020 budou nově uzavírány pouze na dobu určitou, a to na 10 let. Po této době by si měl každý nájemce najít jiný nájemní byt na trhu s byty (popř. si zajistit vlastní bydlení) a uvolnit tak obecní byt zase pro jiného občana, který aktuálně potřebuje pomoc. Nebude-li toho schopen, může nejpozději 90 dnů před skončením platnosti nájemní smlouvy podat žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na tentýž byt, ve které uvede relevantní důvody, proč si není schopen zajistit jiné bydlení. Tyto důvody následně individuálně posoudí sociální výbor zastupitelstva obce. Pokud výbor uvedené důvody posoudí jako relevantní, rozhodne o uzavření nové nájemní smlouvy na dalších 10 let, ovšem už za dvojnásobné (tržní) nájemné. Pokud výbor uvedené důvody posoudí jako nerelevantní (např. nájemce vůbec žádnou aktivitu pro hledání nového bydlení nevyvinul, výše jeho příjmů plně dostačuje na hrazení tržního nájemného apod.), nová nájemní smlouva již nebude uzavřena a nájemce bude povinen byt vyklidit a připravit ho k předání zpět obci ke dni skončení stávající nájemní smlouvy. Výše uvedené se nijak netýká stávajících nájemních smluv uzavřených před 1.1.2020, které jsou i nadále uzavřeny za stávajících podmínek na dobu neurčitou.

 

4) Vznik sociálních bytů + služební byty obce

V rámci stávajících obecních bytů vzniknou 4 vyčleněné sociální byty, které se nebudou přidělovat podle sestaveného pořadníku, ale na základě zvláštních pravidel dle Opatření orgánů obce č. 2/2019. Podmínkou pro přidělení těchto bytů je trvalá spolupráce se sociální službou (na Rokycansku působí 3 sociální služby zabývající se bydlením: Člověk v tísni, Domus - centrum pro rodinu a Diakonie ČCE), která by měla nájemci pomoci se z jeho těžké sociální situace dostat. Nájemní smlouvy na tyto byty se budou uzavírat na 1 rok s možností prodloužení s tím, že cílem by mělo být těmto nájemcům pomoci natolik, aby mohli bydlet v klasickém obecním bytě za výše uvedených podmínek již bez podpůrné sociální práce. Měsíční výše nájemného v těchto vyčleněných sociálních bytech bude činit 30,- Kč/m2 podlahové plochy bytu. Tak jako doposud platí i nadále, že zastupitelstvo obce má možnost svým rozhodnutím vyčlenit některý byt jako služební byt obce (např. v hasičské zbrojnici či nyní nově pro zubní lékařku).

 

Kompletní znění nových pravidel pro hospodaření s obecními byty je k dispozici zde:

  file icoZásady hospodaření s bytovým fondem obce Holoubkov ze dne 16.12.2019.pdf (468,9 KB)

  file icoPravidla pro přidělování sociálních bytů obce Holoubkov ze dne 16.12.2019.pdf (424,4 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce