Zápis z jednání KSI č. 2/2014

Zveřejněno: 10. 7. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1996x

Datum, čas a místo konání: čtvrtek 12. června 2014, Obecní úřad v Holoubkově

Přítomni:

p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce

MUDr. Václava Gutová, předsedkyně sociálně-zdravotního a bytového výboru, členka zastupitelstva obce

 

Předané materiály:

- Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2013

- Kontrola některých výdajových položek správce bytového fondu (vytipované faktury)

- Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2013

- Kontrola poplatku za správu nebytových prostor, které jsou ve správě společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2013.

 

Projednávané problémy:

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 1/14 z jednání komise dne 14.5.2014. Členové komise k němu neměli připomínky.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 1/14 z jednání komise dne 14.5.2014 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2013

Zbyněk Tůma na základě vyžádaných faktur a dalších údajů provedl kontrolu výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2013. Pro rok 2013 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 78,37 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc. Ve správě bylo v průběhu roku 130 bytových jednotek. Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny činí 199.585,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 199.590,- Kč. Rozdíl ve výši 5,- kč byl způsoben zaokrouhlováním na úrovni jednotlivých faktur.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou ve výpočtu a fakturaci mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2013 neshledala žádné závady.

 

3) Kontrola vybraných oprav na bytovém fondu v roce 2013

Na minulém jednání komise vytipovala několik oprav bytového fondu, které se rozhodla dále prověřit. Zbyněk Tůma si vyžádal od společnosti INZULA příslušné faktury.

 

Č. faktury     částka v Kč   dodavatel                  předmět

3019900021   68 925,-        Techem, spol. s r. o.  Instalace ITN s rádiovým odečtem dat

· jednalo se o opatření ke snížení spotřeby energie - výměna poměrových rozdělovačů tepla s rádiovým odečtem v bytovkách č.p. 285-286 a 291, ostatní bytovky již byly těmito rozdělovači osazeny v minulosti. Instalace byla provedena.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí kontrolu vybraných oprav na BF v roce 2013.

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2013

Zbyněk Tůma opatřil od účetní obce doklady prokazující výdaje na bytový fond rozpočtu obce za rok 2013.

Za rok 2013 bylo na bytový fond vynaloženo z rozpočtu obce celkem 2 501 010,- Kč z toho částka 1 258 052,- Kč byla kryta přebytky z hospodaření Inzuly s bytovým fondem obce z minulých let – na straně příjmů položka č. 4131 a částka 642 190,- Kč z administrativních poplatků vybraných při prodeji bytů. 

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. V investicích to bylo 1 554 243,-Kč (oprava střechy na domech čp. 291, 46, 96, 48), vynaložená částka nad 1 258 052,- Kč se týkala objektů mimo pronájem bytů. V položce 3612 Bytové hospodářství (běžné výdaje) to bylo 946 770,- Kč. Jednalo se hlavně o výdaje na daň z převodu nemovitostí při prodeji bytů (586 624,- Kč) a oprava výměnných stanic u domů čp. 46 a 291 (143 419,- Kč).

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že nebyly zjištěny závady ve vynaložení finančních prostředků rozpočtu obce do bytového fondu za rok 2013.

 

5) Kontrola poplatku za správu nebytových prostor, které jsou ve správě společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2013.

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011, která se nezměnila si může správce v roce 2013 účtovat odměnu ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celkový počet spravovaných nájemních jednotek v roce 2013 byl podle mandátní smlouvy 14. Celková výše roční odměny tedy měla činit 18.295,- Kč vč. DPH. 

Celková výše roční odměny činila dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2012 18.300,- Kč. Dle  předloženého přehledu faktur vystavených správcem to bylo také 18.300,- Kč. Rozdíl 5,- Kč je způsoben zaokrouhlováním při vystavování jednotlivých faktur“.

Návrh usnesení:

Komise ve výpočtu a fakturaci mandátní odměny společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2013 neshledala žádné závady. Doporučuje ale vedení obce se společností TEBYT-BTZ s.r.o. aktualizovat přílohu č.1 mandátní smlouvy na skutečný stav nájemních jednotek.

 

6) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ

                                                          3    /      0     /     0

 

Dne 12.6.2014 zapsal: Zbyněk Tůma