Zápis z jednání KSI č. 1/2014

Zveřejněno: 10. 7. 2014, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2256x

Datum, čas a místo konání: středa 14. květen 2014 , OÚ Holoubkov

Přítomni:

p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce

p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce

MUDr. Václava Gutová, předsedkyně sociálně-zdravotního a bytového výboru, členka zastupitelstva obce

 

Předané materiály:

- Komentář k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2013

- Rozbor hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. Na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2013

 

Projednávané problémy:

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 2/13 z jednání komise dne 3.10.2013. Členové komise k němu neměli připomínky.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 2/13 z jednání komise dne 3.10.2013 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2013

Na základě posledního Dodatku k mandátní smlouvě ze dne 10.1.2013 je od 1.1.2013 účtována odměna ve výši 78,37 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 2,50 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2012 ve výši 3,3% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2013“  199.590- Kč. 

Návrh usnesení:

Opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti INZULA za rok 2013

(zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.6.2014)

 

3) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2013

Za rok 2013 činily celkové tržby 2.011.337,30 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.963.744,- Kč) a celkové náklady 1.321.182,18 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 379.359,90 Kč). Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 1 258 050,- Kč (krytí nákladů na opravu střech na domech čp. 291, 46, 96, 48 v souhrnné výši 1 554 240,- Kč). V roce 2013 činily „Příspěvky do fondu oprav SVJ“ ve výši 134.625,- Kč. Jelikož ne všechny byty na starém sídlišti byly prodány, je obec Holoubkov řádným členem některých nově vzniklých SVJ a musí plnit stejné povinnosti jako každý jiný člen těchto SVJ. Stav běžného účtu k 31.12.2013 činil 525.538,41 Kč.

Za zmínku také stojí tvorba OP na pohledávky ve výši 203 226 Kč, v roce 2012 to bylo 109 918,- Kč. To znamená, že přestože se pohledávky vymáhají i soudní cestou patrně nebude vůbec zaplaceno min. přes 300 tis. Kč.

Komise prověřila veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2013 a vytipovala několik položek výdajů, které je třeba dále prověřit a přijala k tomu usnesení.

Návrh usnesení:

Opatřit faktury a fyzicky prověřit práce u následujících faktur:

Č. faktury                částka v Kč

3019900021             68 925,-

(zodpovídá: Zbyněk Tůma, Roman Hašek; termín: do 30.8.2014)

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2013

V roce 2013 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

v příjmech Převod z HČ-INZULA ve výši 1 258 052,- Kč a ve výdajích v investicích 1 554 243,-Kč (oprava střechy na domech čp. 291, 46, 96, 48) částka nad 1 258 052,- Kč se týkala objektů mimo pronájem bytů. V položce 3612 Bytové hospodářství (běžné výdaje) to bylo 946 770,- Kč.

Návrh usnesení:

· opatřit položkový rozpis výdajů vykázaných v rozpočtu obce za rok

2013 (zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.8.2014)

 

5) Kontrola objednávek na opravy bytového fondu za rok 2012

Komise prověřila veškeré opravy bytového fondu v roce 2012, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

 6)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2013

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2013 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc.

Celková výše roční odměny činila dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2013 18.300,- Kč.

Návrh usnesení:

Opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012

(zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.8.2014)

 

7) Kontrola hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. Na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2013

 Celkové výnosy za období 1-12/2012 byly 255.490,05 Kč a celkové náklady 40.977,73 Kč (z toho opravy a udržování 17.157,50- Kč), tzn. zisk činil 214.512,32 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2013 činil 298.218,26 Kč.

Nezaplacené nájemné u jedno nájemníka v Domu služeb činilo k 31.12.2014 27 950,- Kč. Jedná se o nezaplacené nájemné za 10 měsíců.

Návrh usnesení:

Komise neshledala v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  na svěřeném majetku obce za rok 2013 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

6) Různé

 

7) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Ing. Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém

usnesení.

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ

                                                          3    /      0     /     0

 

Dne 14.5.2014 zapsal: Zbyněk Tůma