Zápis z jednání KSI č. 2/2013

Zveřejněno: 17. 10. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2124x

Datum, čas a místo konání: čtvrtek 3. října 2013, obecní úřad v Holoubkově

Přítomni:
p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce
p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce
MUDr. Václava Gutová, předsedkyně sociálně-zdravotního a bytového výboru, členka zastupitelstva obce

 

Předané materiály:

-       Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2012

-       Kontrola některých výdajových položek správce bytového fondu (vytipované faktury)

-       Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2012

-       Kontrola poplatku za správu nebytových prostor, které jsou ve správě společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012.

 

Projednávané problémy:

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 1/13 z jednání komise dne 26.6.2013. Členové komise k němu neměli připomínky.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 1/13 z jednání komise dne 26.6.2013

s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola výše mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2012

Zbyněk Tůma na základě vyžádaných faktur a dalších údajů provedl kontrolu výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2012. Pro rok 2012 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 105,87 Kč bez DPH za jednu spravovanou jednotku a od 1.3.2012 se tato částka rozdělila na 75,87 Kč bez DPH a 30,- Kč za účetní práce za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc. Ve správě bylo v průběhu roku od 130 bytových jednotek. Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny činí 188.613,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 190.851,- Kč. Rozdíl ve výši 2.238,- Kč (bez DPH 1.865,- Kč) byl způsoben dofakturací odměny z roku 2011, na kterou komise upozornila v minulém roce.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou ve výpočtu a fakturaci mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2012 neshledala žádné závady.

 

3) Kontrola vybraných oprav na bytovém fondu v roce 2011

Na minulém jednání komise vytipovala několik oprav bytového fondu, které se rozhodla dále prověřit. Zbyněk Tůma si vyžádal od společnosti INZULA příslušné faktury.

Č. faktury     částka v Kč             dodavatel                            předmět

2019900105 75 650,-          Vladimír Nový          malířské a lakýrnické práce

2019900208 27 600,-         J.I.S. Jaromír Jan     výměna vodoměru čp. 285,286,287,288

2019900212 15 400,-         J.I.S. Jaromír Jan     výměna vodoměru čp. 291           

2019900018 99 486,-         Michal Skočil           montáž dom.telefonů čp.285,286,287,288,291

 · opravy dle výše uvedených faktur byly fakticky provedeny, ale rozsah a cenu nelze věrohodně ověřit opravy v částce nad 50 000,- Kč byly schváleny zastupitelstvem obce Holoubkov

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou bere na vědomí kontrolu vybraných oprav na BF v roce 2012.

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2012

Zbyněk Tůma opatřil od účetní obce doklady prokazující výdaje na bytový fond z položky 3612 rozpočtu obce za rok 2011 mimo investici v DPS.

Za rok 2012 bylo na bytový fond vynaloženo z rozpočtu obce 299 840 Kč na změnu vytápění TUV v DPS. Tato částka byla kryta z přebytku hospodářské činnosti obce s bytovým fondem, který pro obec zajišťuje společnost Inzula (položka příjmu obce 4131-Převod z vl. Fondů z hospodářské činnosti – INZULA, TEBYT).

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že nebyly zjištěny závady ve vynaložení finančních prostředků rozpočtu obce do bytového fondu za rok 2012.

 

5) Kontrola poplatku za správu nebytových prostor, které jsou ve správě společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012.

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 si může správce v roce 2012 účtovat odměnu ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celkový počet spravovaných nájemních jednotek v roce 2012 byl podle mandátní smlouvy 12. Ve skutečnosti to ale bylo od 1-4/2012 = 13 a od 5-12/2012 = 14. Celková výše roční odměny tedy měla činit 17.712,- Kč. 

Celková výše roční odměny činila dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2012 17.644,- Kč. Dle  předloženého přehledu faktur vystavených správcem 17.712,- Kč, což odpovídá i propočtu komise. Rozdíl 68,- Kč je pouze součtová chyba v „Rozboru hospodaření…“.

Návrh usnesení:

Komise ve výpočtu a fakturaci mandátní odměny společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012 neshledala žádné závady. Doporučuje ale vedení obce se společností TEBYT-BTZ s.r.o. aktualizovat přílohu č.1 mandátní smlouvy na skutečný stav nájemních jednotek.

 

6) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ
                                                              3    /      0     /     0

 

Dne 3.10.2013 zapsal: Zbyněk Tůma