Zápis z jednání KSI č. 1/2013

Zveřejněno: 17. 10. 2013, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2018x

Datum, čas a místo konání: středa 26. červen 2013 , OÚ Holoubkov

Přítomni: p. Zbyněk Tůma, předseda finančního výboru, člen zastupitelstva obce
                     p. Roman Hašek, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva obce
                     MUDr. Václava Gutová, předsedkyně sociálně-zdravotního a bytového výboru, členka zastupitelstva obce

Předané materiály:
- Komentář k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2012
- Rozbor hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. Na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2012

 

Projednávané problémy:

1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání komise

Zbyněk Tůma předložil členům komise Zápis č. 2/12 z jednání komise dne 12.6.2012. Členové komise k němu neměli připomínky.

 Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou schvaluje Zápis č. 2/12 z jednání komise dne 12.6.2012 s tím, že věrně a pravdivě popisuje průběh jednání.

 

2) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2012

Na základě Dodatku k mandátní smlouvě ze dne 17.1.2012 byla od 1.1.2012 účtována odměna ve výši 105,87 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a Dodatku k mandátní smlouvě ze dne 4.4.2012 byla od 1.3.2012 účtována odměna ve výši 75,87 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2012“  190.851- Kč.

 Návrh usnesení:

Opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti INZULA za rok 2012

(zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.9.2013)

 

3) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2012

Za rok 2012 činily celkové tržby 2.376.202,68 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 2.349.105,- Kč) a celkové náklady 1.689.859,86 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 837.531,50 Kč). Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 299.840,- Kč (krytí nákladů na změnu vytápění TUV v DPS). V roce 2012 činily „Příspěvky do fondu oprav SVJ“ ve výši 137.270,46 Kč. Jelikož ne všechny byty na starém sídlišti byly prodány, je obec Holoubkov řádným členem některých nově vzniklých SVJ a musí plnit stejné povinnosti jako každý jiný člen těchto SVJ. Stav běžného účtu k 31.12.2012 činil 1.244.391,08 Kč.

Komise prověřila veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2012 a vytipovala několik položek výdajů, které je třeba dále prověřit a přijala k tomu usnesení.

Návrh usnesení:

Opatřit faktury a fyzicky prověřit práce u následujících faktur:

Č. faktury                              částka v Kč

2019900105                         75 650,-

2019900208                         27 600,-

2019900212                         15 400,-                    

2019900018                         99 486,-

(zodpovídá: Zbyněk Tůma, Roman Hašek; termín: do 30.9.2013)

 

4) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2012

V roce 2012 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující

položky: v příjmech Převod z HČ-INZULA ve výši 299.840,- Kč a ve výdajích v investicích 299.840,- Kč (změnu vytápění TUV v DPS).

Návrh usnesení:

· opatřit položkový rozpis výdajů vykázaných v rozpočtu obce za rok 2012 (zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.9.2013)

 

5) Kontrola objednávek na opravy bytového fondu za rok 2012

Komise prověřila veškeré opravy bytového fondu v roce 2012, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá.

Návrh usnesení:

Komise pro spolupráci s INZULou konstatuje, že objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

 6)  Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2012 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc.

Celková výše roční odměny činila dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2012 17.644,- Kč.

Návrh usnesení:

Opatřit podklady pro kontrolu výpočtu výše odměny společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2012

(zodpovídá: Zbyněk Tůma; termín: do 30.9.2013)

 

7) Kontrola hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. Na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2012

 Celkové výnosy za období 1-12/2012 byly 255.662,72 Kč a celkové náklady 32.699,-Kč (z toho opravy a udržování 8.972,- Kč), tzn. zisk činil 222.963,72 Kč. Stav běžného účtu k 31.12.2012 činil 155.486,30 Kč.

Návrh usnesení:

Komise neshledala v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o.  na svěřeném majetku obce za rok 2012 žádné závady.

 

6) Různé

 

7) Usnesení a závěr

Členové komise neměli další připomínky, proto nechal Ing. Zbyněk Tůma hlasovat o navrženém usnesení.

 

Hlasování o navrženém usnesení: PRO / PROTI / ZDRŽ
                                                              3    /      0     /     0

 

Dne 26.6.2013 zapsal: Zbyněk Tůma