Informace o odbahnění rybníka a rekonstrukci hráze

Zveřejněno: 1. 4. 2009, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 6588x
Rybník

AKTUALIZACE 26.6.2015: Od pondělí 25.5.2015 je možné používat nově osazenou ocelovou lávku přes bezpečnostní přeliv Holoubkovského rybníka. Oficiální kolaudace proběhla dne 9.6.2015. Zároveň došlo k částečnému upuštění rybníka, čehož obec využila k úpravě vstupu do rybníka vedle přelivu položením 100 ks panelů o rozměrech 3 x 1 m.

AKTUALIZACE 25.7.2014: V průběhu června a července bylo provedeno několik dokončovacích prací po investiční akci na rekonstrukci a odbahnění Holoubkovského rybníka. Majitel rybníka p. Diviš upravil všechny stavbou dotčené obecní pozemky (na ostrůvku, v chatové oblasti Břízky, pod hasičským cvičištěm, vyasfaltování cesty od bezpečnostního přelivu k nádražní ulici), obec pak provedla vyčištění svahu k Holoubkovskému potoku pod výpustí, prořez stromů na svahu odbornou firmou, úpravu stání pro kontejnery na tříděný odpad a opětovné osazení pomníčku tankistů na hráz rybníka. Zároveň byl vypracován a Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí schválen nový Povodňový plán obce. V nejbližší době bude v této lokalitě provedena nová výsadba keřů a stromů a na základě vydaného stavebního povolení osazena ocelová lávka pro pěší přes bezpečnostní přeliv včetně realizace veřejného osvětlení.

AKTUALIZACE 2.11.2013: Dnešního dne v častných ranních hodinách došlo po více než 5 letech k opětovnému a úplnému napuštění Holoubkovského rybníka, kdy voda začala volně přepadat přes nově vybudovaný bezpečnostní přeliv.

AKTUALIZACE 18.9.2013: Dnešního dne byla oficiálně ukončena akce na rekonstrukci a odbahnění Holoubkovského rybníka. Kolaudační souhlas na tuto akci vydal Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, který zároveň schválil nový Manipulační a provozní řád rybníka, jenž bude sloužit pro vypracování nového povodňového plánu obce. V podzimních měsících by zároveň mělo dojít k opětovnému napuštění rybníka. Dále bude probíhat úprava obecních pozemků kolem rybníka, které byly použity při odbahňování rybníka.

AKTUALIZACE 20.12.2012: Městský úřad Rokycany, odbor stavební opětovně vydal územní rozhodnutí na uložení části vytěženého sedimentu ze dna Holoubkovského rybníku pod linku vysokého napětí na Trhoni s tím, že všechny námitky podané v řízení byly zamítnuty. Vzhledem k postupu prací při odbahňování rybníka však zřejmě na tuto deponii již sediment nebude ukládán.

AKTUALIZACE 13.3.2012: Vzhledem k podanému odvolání obcí Medový Újezd a Hůrky proti územnímu rozhodnutí vydaného Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním na uložení části vytěženého sedimentu ze dna Holoubkovského rybníku pod linku vysokého napětí na Trhoni hledá majitel rybníka jinou možnost uložení sedimentu v obcích Těškov, Mýto či Cheznovice. V tomto případě však bude transport sedimentu bohužel realizován přes centrum naší obce.

AKTUALIZACE 6.10.2011: Na základě žádosti společnosti Holoubkovský rybník spol. s r.o. bylo Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním zahájeno územní řízení k povolení uložení části vytěžného sedimentu ze dna Holoubkovského rybníku pod linku vysokého napětí na Trhoni. Doprava sedimentu by měla být realizována od splávu po silnici k železničnímu viaduktu a dále směrem na Medový Újezd, po tankovce až k místu odbočení pod linku VN. Průjezd těžké techniky by tudíž neměl probíhat přes hráz a centrum naší obce. Vzhledem k tomu, že majitel rybníka p. Diviš již obdržel příslib dotace na rekonstrukci a odbahnění rybníka, měla by být tato akce v nejbližší době zahájena.

AKTUALIZACE 17.8.2011: Dnešního dne se konalo slavnostní otevření hráze rybníka za účasti náměstka hejtmana Plzeňského kraje a člena Rady Plzeňského kraje pro oblast dopravy p. Jaroslava Bauera a dalších významných hostů. Tiskové zprávy z tohoto slavnostního aktu si můžete přečíst ZDE, ZDE nebo ZDE.

AKTUALIZACE 26.7.2011: Dnešního dne se konala kolaudace dokončené akce opravy hráze rybníka. Nebyly shledány žádné nedostatky, proto bude vydán souhlas s užíváním stavby.

AKTUALIZACE 1.4.2011: Od dnešního dne platí na hrázi rybníka částečná uzavírka kvůli pokračování stavebních prací.

AKTUALIZACE 29.11.2010: S účinností od dnešního dne bylo Odborem dopravy Městského úřadu v Rokycanech povoleno předčasné užívání komunikace vedoucí po hrázi holoubkovského rybníka. Tuto komunikaci tak již mohou všichni řidiči i chodci bez omezení používat. S ohledem na počasí však žádáme především chodce o maximální opatrnost, neboť oficiálně se stále jedná o průchod staveništěm.

AKTUALIZACE 18.8.2010: Dnešního dne došlo k předání staveniště zhotoviteli, firmě VHS s.r.o., Teplice.

AKTUALIZACE 2.8.2010: Správa a údržba silnic (SÚS) Rokycany a Obec Holoubkov vypsali jako společní zadavatelé výběrové řízení na opravu hráze rybníka, rekonstrukci vozovky a výstavbu chodníku. Vítězem této zakázky se stala společnost VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o. Teplice, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Plzeň. Celková cena díla vč. DPH podle nabídkové ceny činí 27.132 tis. Kč, z toho podíl obce na výstavbu chodníku činí 1.828 tis. Kč. Akce by měla být zahájena 20.8.2010, uzavírka komunikace na hrázi se zatím konat nebude.

AKTUALIZACE 11.5.2009: V sobotu 16.5.2009 bude proveden výlov rybníka, který se měl původně uskutečnit již v prosinci.

AKTUALIZACE 1.4.2009: Pavel Diviš, majitel Holoubkovského rybníka, zadal firmě VODNÍ DÍLA – TBD a.s. zpracování investičního záměru a projektové dokumentace na odbahnění rybníka, rekonstrukci návodního svahu hráze a technických zařízení. Projekt se bude skládat ze 4 částí:

1. odbahnění rybníka – počítá se s přemístěním cca. 180.000 m3 bahna, zadní část rybníka u nátoku od Mýta nebude z důvodu připomínek odboru životního prostředí odbahňována

2. oprava hráze – a) hlavní hráz – jedná se úsek, po kterém vede komunikace III. třídy; zde je třeba upozornit, že projekt řeší návodní svah hráze do úrovně současné vodní hladiny, část hráze nad vodní hladinou včetně stavu komunikace není projektem řešena !!!

                                  b) vedlejší hráz – úsek od pomníčku ke stavidlům, v této části je řešena oprava celé hráze

3. spodní výpust (vypouštěcí čap) – stávající výpust bude odstraněna a přemístěna na boční stranu za stávající pěší stezku směrem k potoku

4. bezpečnostní přeliv (stavidla) – stávající přeliv se zcela odbagruje, o 1 m se rozšíří a zbuduje kompletně nový

S takto připraveným projektem a investičním záměrem bude p. Diviš v letošním roce žádat o přidělení dotace na tuto akci. V případě úspěšné administrace žádosti by v zimě 2009/2010 probíhaly přípravné práce, na jaře 2010 by došlo ke zbudování nové výpusti a bezpečnostního přelivu, přes zimu 2010/2011 by došlo k odbahnění rybníka a na jaře 2011 by byla akce kompletně dokončena. V případě nepřidělení dotace je možné žádat znovu příští rok, v takovém případě se realizace vždy o 1 rok posouvá.

V této souvislosti předložil p. Diviš seznam požadavků na zábor, dočasné užívání a převod některých obecních pozemků sousedících s rybníkem, které je nutné pro realizaci akce využít. Majetkoprávní vypořádání a vyjádření obce musí být řešeno již při podání žádosti o dotaci. Zastupitelstvo obce svým hlasováním žádosti p. Diviše vyhovělo a umožnilo tak pokračování této akce.

Kromě přípravy odbahnění a rekonstrukce technických zařízení rybníka začala Správa a údržba silnic Rokycany řešit stav hlavní hráze a po ní vedoucí komunikace. Výsledkem jednání ze dne 5.3.2009 bylo, že SÚS zabezpečí současný havarijní stav (uvažuje se o omezení provozu v celé délce hráze a instalaci světelného signalizačního značení) a zadá zpracování projektové dokumentace na opravu silnice. Obec Holoubkov v té souvislosti opakovaně vznesla požadavek na rozšíření koruny hráze pro budoucí stezku pro pěší. Více informací v současné době není k dispozici.

Ing. Lukáš Fišer, místostarosta