Produkce odpadů v obci Holoubkov

Zveřejněno: 26. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 3558x

Vážení spoluobčané,

jako představitel společnosti, která zabezpečuje sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu v naší obci, vítám aktivitu pana místostarosty s uveřejněním článku o třídění odpadů.

Dovolím si předložit několik čísel ohledně množství odpadu, které se ročně v obci vyprodukuje. Z uvedených čísel je nesporně zřejmé, že nárůst množství odpadu roste matematickou řadou rok od roku a přitom není zřejmé, že by došlo v uplynulých letech k výraznému zvýšení počtu obyvatel.

Dle našich poznatků, je toto způsobeno především mnohonásobně větším využíváním především obalových materiálů od výrobců, nejen od potravin, ale i dalšího spotřebního zboží. A v tomto je samozřejmě důležité, aby tento druh odpadu nekončil v odpadových nádobách na směsný komunální odpad. Dle zákona o odpadech č. 185/2001 je každý občan povinen domovní odpad třídit. Jsou lokality v naší republice, kdy svozová firma nevysype nádobu, pokud při náhledu do ní objeví odpad, který patří do sběrných nádob pro tříděný odpad.

Již jen z hlediska poplatku, tzv. popelného je jisté to, že čím více odpadu skončí na skládce, tím více vzrostou náklady na likvidaci odpadů a od tohoto se odvozuje výše poplatku. Naopak čím více se odveze separovaného odpadu k dalšímu využití, tím více financí se vrátí zpět do obecní pokladny. Jen pro informaci, jedna tuna odpadu odvezeného na skládku dnes stojí 1 285,-Kč a výhledově poroste, jelikož absolutní prioritou odpadového hospodářství celosvětově je maximální využívání odpadů a minimální skládkování. Přílohou č. 6 zákona o odpadech č.1 85/2001 se od roku 2009 zvyšuje cena za ukládání komunálních odpadů o další jedno sto Kč (částka, která připadá obci, v jejímž katastru se skládka nachází).

A nyní nějaká čísla pro srovnání o nárůstu produkce odpadů v naší obci (pouze z popelnic a kontejnerů)

Rok Období Uloženo na skládce 
2001 leden-prosinec   220 tun
2005 leden-prosinec  295 tun
2006 leden-prosinec  336 tun
2007 leden-září   271 tun
pravděpodobnost 2007 leden-prosinec

 cca. 370 tun

Zatímco v letech 2002 – 2005 byl v průměru meziroční nárůst cca 19 tun, je vidět, že v dalších letech již je to 35-40 tun. Teď je nutné položit si otázku, jak velké množství odpadu bylo možno vytřídit a neplatit skládkovné. Pokud budeme ve srovnání s loňským rokem kalkulovat nárůst odpadu o cca 34 tun, při jednoduché kalkulaci 1 285,-Kč za tunu, víme již nyní, že obec zaplatí za odvoz směsného komunálního odpadu o cca 44 000,-Kč více než byla kalkulace pro letošní rok.

Pokud tuto částku poměrně vydělím počtem obyvatel přihlášených k pobytu v obci, plus počtem rekreačních objektů (platí se 1x popelné za objekt), zjistím, že pro získání dostatečného množství finančních prostředků pro příští rok, s kalkulací stejného množství odpadů jako v letošním roce, je potřeba zvýšit tzv. popelné na občana (rekreační objekt) o cca 28,- Kč.

V této předběžné kalkulaci není započítána cena za odvoz odpadu svozové firmě, která bude kalkulována s ohledem na faktory jako je výše inflace, cena pohonných hmot, apod. (jen pro informaci, v současné době je fakturována cena za jeden vývoz popelnice 13,- Kč).

Tímto svým příspěvkem jsem v žádném případě nechtěl vystrašit spoluobčany o dalším zvyšování cen, ale především na skutečnost, že pouze a jedině tříděním odpadů je možno předejít dalšímu zvyšování ceny za tuto službu.

Kurdík Stanislav, zastupitel obce