Jak správně třídit odpad

Zveřejněno: 16. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 4419x

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, z roku 2003 stanovila, že původcem odpadu od fyzických osob, které odpad odloží na místě k tomu určeném, je obec. V obci Holoubkov se za rok celkově vyprodukuje takové množství odpadů, jehož likvidace stojí téměř 1 milion Kč.

Odpady můžeme rozdělit na dvě základní skupiny:

  • směsný komunální odpad, který odkládáme do popelnic či kontejnerů a jehož likvidace ročně stojí cca 800 000 Kč,
  • separovaný (tříděný) komunální odpad, který odkládáme do speciálních velkoobjemových nádob (tzv. zvonů) a jehož likvidace ročně stojí cca 180 000 Kč.

Zde je na místě upozornit, že předmětem poplatku za likvidaci odpadu (tzv. popelného), který každý rok platíme, je pouze a výhradně likvidace směsného komunálního odpadu, náklady na likvidaci separovaného (tříděného) komunálního odpadu je plně hrazena z rozpočtu obce a není v tomto poplatku zakalkulována. Zastupitelstvo obce se rozhodlo tento systém zachovat pro tento i příští roky jako nástroj motivace občanů k třídění odpadů. Každý by si tak měl uvědomit, že čím více odpadu vytřídí, tím méně směsného odpadu vyprodukuje a tím menší poplatek za popelné bude platit.

Je třeba si však uvědomit, že cílem není pouze vytřídit co nejvíce odpadu, ale také třídit odpad správně. Pojďme se nyní podívat, co bychom měli a neměli do jednotlivých nádob ukládat:

Do modrých nádob na sběr papíru odhazujte:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenky, kartóny, papírové obaly (např. sáčky).

Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, již jednou recyklovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

Do zelených nádob na sběr skla odhazujte:

láhve od nápojů, sleněné nádoby, skleněné střepy (tabulkové sklo).

Nevhazujte: keramiku, porcelán, autoklo, drátěné sklo, zrcadla.

Do žlutých nádob na sběr plastů odhazujte:

PET láhve od nápojů (prosíme sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

Třídění dalších druhů odpadů: 

Nápojové kartóny

V naší obci se bohužel zatím nenacházejí oranžové nádoby na separaci nápojových kartónů (od mléka, džusů, vína apod.). Tyto kartóny je proto možné odhazovat do žlutých nádob společně s plasty.

Kovy

Kovové odpady se odnášejí do sběrem nebo do sběrných dvorů.

Velkoobjemové kontejnery

V obci Holoubkov jsou několikrát do roka přistaveny velkoobjemové kontejnery na objemný odpad. Přesné datum, místo umístění kontejnerů a seznam odpadů, které se do kontejnerů mají ukládat, je vždy vyhlášeno obecním rozhlasem a zveřejněno na úřední desce (nyní nově také na těchto webových stránkách). Velmi prosíme občany, aby do těchto kontejnerů umísťovaly odpady k tomu určené a v přiměřeném množství.

Věřím, že tento článek přispěje ke změně názoru těch občanů, kteří zatím odpady netřídí a považují to za zbytečnou činnost. Věřte, že třídění odpadů má smysl a příznivě se projevuje na výši poplatku za likvidaci odpadů, který všichni platíme, a také na lepším životním prostředí, ve kterém všichni žijeme.

 
Lukáš Fišer, místostarosta obce
 

Informace jsou převzaté z www.jaktridit.cz, kde se můžete dozvědět další užitečné informace.