Zápis ze zasedání FV ze dne 6.2.2007

Zveřejněno: 2. 10. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2424x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, pan Pavel Severa, paní Alena Rejzková

 

Program :

1) Kontrola plnění usnesení

2) Posouzení návrhu rozpočtu ZŠ, MŠ a ŠJ na rok 2007

3) Usnesení a závěr

 

Ad 1)

a) „Nedostatky“ v účtování ZŠ v roce 2006 budou řešeny při schvalování konečného účtu hospodaření za tento rok.

b) Návrh plánu práce FV pro rok 2007 bude předložen na veřejném zasedání zastupitelů obce Holoubkov 19.2.2007.

 

Ad2)

FV byl předložen rozpočet hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ v Holoubkově (zřizovatelem je obec Holoubkov).

Celkové náklady :        5 722 500,- Kč

Celkové příjmy :          5 763 000,- Kč

Saldo :                         + 40 500,- Kč 

Podrobnosti viz. Příloha.

 

Ad 3) Usnesení 

FV doporučuje tento rozpočet ke schválení s tím, že výdajové položky: 

-         drobný dlouhodobý majetek

-         materiálové náklady

-         opravy a udržování

-         ostatní služby

-         ostatní náklady 

budou paní ředitelkou Kořánovou blíže specifikovány. 

Dále FV požaduje, aby paní ředitelka Kořánová upřesnila celkový nárůst mezd zaměstnanců ZŠ, MŠ a ŠJ (vyjádřeno v %), a to především v rozdělení na složku vyplývající z nárokového úvazku a složku nenárokovou.

 

Zapsal dne 6.2.2007

Zbyněk Tůma