Zápis ze zasedání KV ze dne 24.8.2007

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2595x

Přítomni : p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program :

  1. kontrola usnesení zastupitelstva obce č.2 ze dne 16.4.2007
  2. kontrola usnesení zastupitelstva obce č.3 ze dne 28.5.2007
  3. kontrola usnesení zastupitelstva obce č.4 ze dne 2.7.2007
  4. k návrhu KV z prac.zasedání ze dne 14.2.2007
  5. doručení materiálů do KV-akce oprava bytů

 

ad 1) Kontrolní výbor konstatuje, že mimo schvalovacích bodů, kterých bylo 23 , a 6 bodů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí, bylo starostovi a místostarostům uloženo 5 bodů a ředitelce ZŠ+MŠ 2 body

        - bod 1 a 2 jsou úkoly dlouhodobějšího charakteru a jsou průběžně plněny

        - bod 3 – vyúčtování vratky za spotřebu el.energie na TV vysílači na domu čp.4 za období 2003-2006 – splněno

        - bod 4. – splněno – viz.zápis KV- bod 4.

        - bod 5. – splněno, ve spolupráci s projektantem, majitelem rybníka a po souhlasu s OŽP Rokycany byla vybrána varianta čistírny odpadních vod.

        - oba body uložené ředitelce ZŠ+MŠ jsou průběžně plněny, specifikace jednotlivých kapitol byla ředitelkou splněna

 

ad 2) Kontrolní výbor konstatuje, že mimo schvalovacích bodů, kterých bylo 12 , a 9 bodů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí, nebyly schváleny 3 body. Dále starostovi a místostarostům byl uložen 1. bod – zajištění realizace závěrů usnesení v části 2. – schvaluje.

Všechny tyto body byly splněny, mimo bodu 3.-oprava střechy nad klubovnou SDH a přestavba těchto prostor na služební byt .

 

ad 3) Kontrolní výbor konstatuje, že mimo schvalovacích bodů, kterých bylo 12 , a 4 bodů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí, bylo starostovi a místostarostům uloženo plnění závěrů usnesení v části 2. – schvaluje.

Většina bodů již byla splněna a na některých bodech jako č. 6, 8, 9 a 11 se průběžně pracuje.

 

ad 4) Na podnět KV byla provedena místostarostou p.Fišerem a předsedou KV p.Kurdíkem fyzická kontrola ve společnosti REVOS  Rokycany. Předmětem této kontrolní akce byla kontrola fakturace jednotlivých vývozů kalů z ČOV v Holoubkově. Dále porovnání možné varianty odvozu na ČOV v Rokycanech společností Rumpold, či možnost překategorizace z kalových vod na znečištěné vody.

Závěr : překategorizace není možná, neumožňuje to povaha ČOV, která nedisponuje kalovou koncovkou, předpokládaná úspora na přepravě je zanedbatelná, vzhledem k rozdílné sazbě DPH u jednotlivých přepravců

 

ad 5) Dne 16.8.2007 byly KV doručeny dokumenty týkající se fakturace za provedené opravy bytového fondu Obce Holoubkov v r.2006.

Dále tyto byly předány na pracovní poradě ZO dne 20.8.2007. Dále je známo, že tato záležitost v souvislosti s opravami bytového fondu jsou v šetření Policie ČR a bylo podáno trestní oznámení na bývalého zaměstnance OÚ.

Dle vyjádření starosty obce na pracovní poradě jsou tyto záležitosti v rovině vyšetřování a až do vyjádření Policie ČR není možno zaujímat jakékoliv závěry a soudy.

KV konstatuje, že ze strany OÚ nebyla dotyčnému zaměstnanci udělena plná moc k potvrzování faktur a tudíž proč ze strany správce bytového fondu toto nebylo důsledně prověřeno a tyto byly propláceny.

KV závěrem konstatuje, že bez výsledků vyšetřování Policie ČR, není v současné době možné podnikat jiné kroky.

 

V Holoubkově dne 24.8.2007

     

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru ………………………