Zápis ze zasedání KV ze dne 23.5.2007

Zveřejněno: 29. 8. 2007, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2766x

Přítomni : p.Kurdík, p.Zajíček, pí. Mgr.Křejdlová

 

Program :

  1. kontrola usnesení zastupitelstva obce č.1 ze dne 19.2.2007

  2. k návrhu KV z prac.zasedání ze dne 14.2.2007

 

ad 1) Kontrolní výbor konstatuje, že mimo schvalovacích bodů, kterých bylo 17, 1 bod neschválilo a 6 bodů, které zastupitelstvo vzalo na vědomí, byly uloženy starostovi a místostarostům 3 body a směrem k ředitelce PO ZŠ a MŠ 1 bod.

 

        - bod 1. – rámcový plán investičních akcí na období 2006-2010 je dlouhodobý a průběžně se na něm pracuje

Investiční akce chodníky je průběžně plněna, kabiny na fotbalovém hřišti v průběhu přípravného řízení, zokružení Chejlavy - pozastaveno z důvodu finančního krytí

        - bod 2. – byly zahájeny kroky k realizaci schvalovacích bodů usnesení s tím, že většina byla splněna a některé jsou s ohledem na objektivní důvody průběžně realizovány.

        - bod 3. – dodatek č.1 ke smlouvě o provozování vodohospodářského majetku obce se spol.REVOS s.r.o. byl uzavřen

 

bod směrem k ředitelce PO ZŠ a MŠ – doložit položkový rozpis čerpaných prostředků dotace z rozpočtu obce na rok 2007 byl splněn a zastupitelům předložen písemně.

 

ad2) návrh kontrolního výboru předložený 26.3.2007 na prac.poradě ZO zatím nebyl splněn. Za účasti místostarosty p.Fišera a předsedy KV bude dojednán v nejbližším možném termínu kontrolní den u spol.REVOS s.r.o.

   

V Holoubkově dne 23.5.2007

 

zapsal : Kurdík Stanislav – předseda výboru ………………………