Prodej obecního bytu č. 23 v č.p. 4

Zveřejněno: 16. 5. 2024, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 763x

Obec Holoubkov ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:

Prodej bytové jednotky č. 4/23 o velikosti 1+1 a celkové podlahové ploše 39,77 m2 s podílem jednotky 3977/146277 na společných částech domu č.p. 4 a pozemku st. 488, vše v obci a k.ú. Holoubkov.

 

Stručný popis jednotky:

Byt o velikosti 1+1 je umístěn v osmém nadzemním podlaží s balkónem mimo byt (přístupný ze společné chodby) a je vybaven splachovacím WC, koupelnou s vanou a umyvadlem, dvěma směšovacími bateriemi, kuchyňskou linkou s plynovým sporákem, listovní schránkou, zvonkem a 2 otopnými tělesy. Veškeré vybavení bytu je původní a ve stavu, v jakém ho zanechal poslední nájemce. V bytě jsou osazena plastová okna. Jako příslušenství k bytu náleží jeden laťový sklep. Vytápění a ohřev TUV je centrální z domovní plynové kotelny. V domě je výtah. Měsíční příspěvek do fondu oprav SVJ je ve výši 32 Kč/m2. Dům je po celkové rekonstrukci a zateplení zařazen do energetické třídy C.

 

Podmínky prodeje:

1) Nabídku na koupi bytu může podat fyzická osoba způsobilá nabývat nemovitosti na území České republiky, manželé, z nichž alespoň jeden je fyzickou osobou způsobilou nabývat nemovitosti na území České republiky, případně dvě nebo více fyzických osob způsobilých nabývat nemovitosti na území České republiky, které mají zájem nabýt byt do podílového spoluvlastnictví. Každý zájemce může podat pouze jednu nabídku.

2) Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 1.500.000,- Kč. Zájemce musí počítat s tím, že dále uhradí správní poplatky související s převodem vlastnického práva k bytu.

3) Zájemcům bude byt zpřístupněn k prohlídce kdykoliv po předchozí telefonické dohodě na tel.: 728 020 276.

4) Zájemce odevzdá svoji nabídku kdykoliv v úředních hodinách v řádně zapečetěné obálce do podatelny Obecního úřadu Holoubkov, 338 01 Holoubkov č.p. 48. Obálka s nabídkou musí být označena číslem bytu a číslem popisným domu, ve kterém se byt nachází, jménem, příjmením a adresou trvalého pobytu zájemce a zřetelným označením „NABÍDKA“. Žádné jiné údaje nesmějí být na obálce uvedeny. Na žádost zájemce pořídí podatelna Obecního úřadu Holoubkov fotokopii obálky a na tuto fotokopii potvrdí převzetí obálky.

5) Nabídka na odkoupení bytu musí obsahovat:

a) označení bytu podle zveřejněného záměru,

b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu zájemce, případně adresu, kam je zájemci možno doručit poštu, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo, e-mailovou adresu, pokud jí zájemce disponuje,

c) výši ceny, kterou zájemce za byt nabízí, uvedenou číslem a slovy.

Žádné jiné údaje nesmějí být v nabídce uvedeny !!!

6) Nabídky zájemců doručené do pondělí 17.6.2024 do 12:00 hod. do sídla OÚ Holoubkov budou týž den vyhodnoceny minimálně tříčlennou výběrovou komisí prodávajícího.

V případě, že do tohoto data nebude doručena žádná nabídka, přistoupí v dalším období výběrová komise k hodnocení vždy těch nabídek, které budou doručeny do sídla OÚ Holoubkov do pondělí do 12:00 hod., kdy se koná zasedání zastupitelstva obce Holoubkov.

7) Vyhodnocení se provede otevřením obálek. Každý zájemce má právo být při otvírání obálek přítomen.

8) Výběrová komise vyřadí:

a) obálky, které nebudou řádně zapečetěné, nebudou obsahovat údaje stanovené v odstavci 4 tohoto záměru, či budou obsahovat jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 4 tohoto záměru,

b) nabídky, které nebudou obsahovat údaje stanovené v odstavci 5 tohoto záměru,

c) nabídky, které budou obsahovat jiné údaje než údaje stanovené v odstavci 5 tohoto záměru,

d) nabídky, kde bude uvedena nižší než minimální nabídková cena stanovená v odstavci 2 tohoto záměru.

9) Nabídky, které nebudou vyřazeny, seřadí výběrová komise podle výše nabízené ceny od nejvyšší k nejnižší a stanoví tak pořadí zájemců. V případě dvou nebo více stejných nabídek rozhoduje dřívější datum podání nabídky. Na základě tohoto pořadí doporučí zastupitelstvu obce Holoubkov rozhodnout o prodeji bytu zájemci, který učinil nejvyšší nabídku. V případě, že vybraný zájemce ve stanovené lhůtě neuzavře kupní smlouvu či neuhradí kupní cenu a k prodeji bytu tak nedojde, nastoupí na jeho místo další zájemce podle stanoveného pořadí.

10) Veškeré podmínky prodeje jsou stanoveny tímto záměrem a Obecní úřad Holoubkov nebude poskytovat žádné dodatečné informace ani odpovědi na dotazy zájemců.

 

V Holoubkově dne 16.5.2024

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                    starosta obce