Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2024

Zveřejněno: 20. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 496x

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 18.12.2023 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce a stanovením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Nejprve byli zastupitelé seznámeni s akcemi, které byly v letošním roce v této oblasti realizovány: 

 • přepojení přípojky k bytovce č.p. 4 z důvodu demolice staré kotelny,
 • rekonstrukce přípojky k objektu nové kotelny v Novém sídlišti,
 • havárie - oprava přípojky k bytovce č.p. 24-25 v Novém sídlišti,
 • osazení nadzemního hydrantu k hasičské zbrojnici,
 • výměna kanalizace v zatáčce pod ZŠ,
 • výměna míchadla v první nádrží technologie ČOV (přítok),
 • zpracování havarijního plánu pro úpravnu vody z důvodu používání chemikálií.

 

Pro rok 2024 máme v plánu realizovat následující akce:

 • řešení případné přeložky vodovodu v areálu společnosti R+S Automotive z důvodu výstavby plachtové haly,
 • realizace zokruhování vodovodu okolo MŠ,
 • nové oplocení vrtů a vodojemu včetně údržby budov,
 • zpracování projektové dokumentace na přivedení pitné vody dálkovým vodovodem z oblasti Brd,
 • řešení fungování ČOV při velkých přívalových deštích a přírodních událostech,
 • rekonstrukce čerpacích stanic odpadních vod,
 • zmapování zbytku kanalizační sítě v obci a tvorba digitální technické mapy.

 

Zastupitelstvo se dále zabývalo určením ceny vodného a stočného pro rok 2024. Po loňském skokovém navýšení ceny o 34 % tentokrát provozovatel našeho vodohospodářského majetku firma REVOS Rokycany s.r.o. navrhl navýšení provozních nákladů pouze o 2 % a o další 2 % vzroste cena vody v důsledku zákonného navýšení sazby DPH z 10 % na 12 %. Museli jsme však rovněž zareagovat na nedostatečnou výši prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury, které jsou formou nájemného součástí kalkulace ceny vodného a stočného, na což nás již opakovaně upozornilo Ministerstvo zemědělství. Shodli jsme se proto na tom, že nájemné, jež provozovatel odvede zpátky do obecního rozpočtu a v dalších letech bude použito na nutné opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací, navýšíme o 302 tis. Kč, což cenu zvedne o další 4 %. Celkem tedy jednotková cena vodného a stočného pro rok 2024 stoupne o 9,34 Kč/m3, tedy přibližně o 8 %. Jedná se tak o nižší navýšení, než je letošní předpokládaná míra inflace, a zároveň celková cena vody v naší obcí zůstane lehce pod celorepublikovým průměrem i cenou v okolních obcích s obdobným rozsahem vodohospodářské infrastruktury. Platná cena vodného a stočného pro rok 2024 je tak následující:

 • vodné: 76,41 Kč včetně DPH / m3
 • stočné: 50,67 Kč včetně DPH / m3
 • CELKEM: 127,08 Kč včetně DPH / m3

file icoKalkulace V+S na rok 2024.pdf (166,2 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce