Zápis ze zasedání FV ze dne 14.6.2023

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 67x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2022 – projednání závěrečného účtu

3) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2023

4) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2023

5) Usnesení a závěr

  

1) Dne 14.6.2023 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 14.6.2023 byl 249 143,00 Kč.

Účetní stav poklady k 14.6.2023 byl také 249 143,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 5/2023, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 391 987,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl také Kč 391 987,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 14.6.2023 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 391 987,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 249 143,00.

 

2) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2022 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2022 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2022

 

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2022

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2022.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2022

Celkové příjmy obce činily Kč 30 669 120,-

Celkové výdaje obce činily Kč 34 541 640,-

Hospodaření obce za rok 2022 skončilo tedy se schodkem Kč -3 872 520,-. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy Kč 26 496 050 a celkovými výdaji Kč 37 652 810 a schodkem Kč
-11 156 760. Na navýšení příjmů se nejvíce podílely příjmy z daně PO a příjmy z DPH celkem o 3,3 MCZK vyšší. Na poklesu celkových výdajů mělo hlavní vliv snížení výdajů na investice.

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2022 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho II. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2022 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o.

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce. Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika, auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika.

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách. Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni – hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (25,2 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, … Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky.

 

3) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2023 

Celkové příjmy obce činily Kč 9 796 910, tj. 27 % z celkových rozpočtovaných příjmů

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů mírně pod očekáváním 23,9 % (nižší příjem u DPH a PO, u dně z nemovitostí téměř žádný příjem – bude jednorázově až v 2.Q.2023). Jednotlivé další položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 9 684 230, tj. 25,2 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 13,5 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,9 mil. Kč a přijatou a vydanou neinvestiční dotací z KÚPK – Šablony OP JAK I. ve výši 1,097 MCZK), které se již nebudou opakovat. Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.Q.2023 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 112 680,-.

K 31.3.2023 byl zůstatek na účtech obce 25,338 MCZK.

 

4) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/20223 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2023 činily 4 518 291,- Kč, tj. 22,32 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2023 činily 4 408 507,- Kč, tj. 21,78 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 109 784,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

5) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad. 

2) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2022 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

3) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2022 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

4) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2022 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

5) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q/2023 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

6) FV nemá připomínky k plnění rozpočtu PO (Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny) za 1-3/2023.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 14.6.2023.