Zápis ze zasedání FV ze dne 13.12.2023

Zveřejněno: 14. 12. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 132x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov za 1-9/2023

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-9/2023

4) II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2023

5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2024

6) Plán investic na rok 2024 a další léta

7) Usnesení a závěr

 

1) Dne 13.12.2023 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 13.12.2023 byl 394 938,00 Kč.

Účetní stav pokladny k 13.12.2023 byl také 394 938,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 11/2023, kde konečný zůstatek pokladny 261000 byl Kč 523 309,00

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 13.12.2023 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 523 309,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 394 938,00.

 

2) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1-9/2023

Celkové příjmy obce činily Kč 27 320 280,-, tj. 71,7 % z celkových rozpočtovaných příjmů (po I. změně).

Plnění nižší než 75 % bylo způsobeno tím, že v příjmech je i prodej bytů za 3,5 MCZK, které se ještě neuskutečnily. Pokud by se tento prodej vynechal činilo by plnění 78,9 %, protože plnění daňových příjmů je vyšší, než se předpokládalo. Ostatní jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily 22 954 960,-, tj. 71,9 %, z celkových rozpočtovaných výdajů (po I. změně).

Nižší procento plnění na straně výdajů je způsobeno nižším čerpáním výdajů na plánované investice, pouze 36,5%, než se předpokládalo. Ostatní položky výdajů se naplňují bez výraznějších odchylek od rozpočtu.

Obec za 1-9/2023 hospodařila s celkovým přebytkem 4 365 320,- Kč.

Na BÚ obce se tedy zvýšil zůstatek/přebytek hospodaření minulých let na 29 629 815,25 Kč – stále výrazná rezerva.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-9/2023 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-9/2023 činily 14 445 889,- Kč, tj. 70,88 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-9/2023 činily 14 134 009,- Kč, tj. 69,53 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi výnosy a náklady činil 54 765,- Kč.

Neplnění rozpočtu jak na straně příjmů, tak i výdajů je způsobeno mimo jiné nižším využitím kroužků, stravování a rezervního a investičního fondu.

Mzdové výdaje byly kryty příjmem z KÚ bez dotace z obce (výjimka na platy).

Ostatní jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se také naplňovaly ve snížené výši kromě opravy a udržování (82,76 %), kde se jedná především o jednorázové výdaje.

 

4) FV byl předložen II. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2023

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 34 552 050,-.

Celkové výdaje obce po změně činí Kč 33 177 350,-.

Dosud plánované záporné saldo rozpočtu po I. změně (Kč -2 374 590,-) se tak sníží na Kč -1 374 700,-.

Největší změny na straně příjmů, které se snižují o celkem 3 519 704,50 Kč, jsou v položkách:

- Příjmy z prodeje nemovitých věcí – byty -3 500 000,00 Kč

- ostatní položky se drobně upravují dle dosahované skutečnosti

Největší změny na straně výdajů, které se snižují o celkem 7 269 000,00 Kč, jsou v položkách:

- největší snížení je v oblasti investic a oprav, a to o cca Kč 3 499 000,00 (zokrouhování vodovodu u MŠ), jejichž dokončení se posouvá do dalšího roku nebo se odkládá jejich realizace

- ostatní položky se upravují dle dosahované skutečnosti

 

5) FV byl předložen rozpočet obce Holoubkov na rok 2024.

Celkové příjmy obce jsou navrženy ve výši Kč 39 736 980,-

Celkové výdaje obce jsou navrženy ve výši Kč 39 622 550,-

Saldo rozpočtu je plánováno kladné ve výši Kč 114 430,-.

Příjmy i výdaje proti roku 2023 jsou vyšší z důvodu stále pokračující inflace a zdražení energie (obci skončila k 31.12.2022 fixace cen).

Daňové příjmy jako celek jsou navrhovány o 11% vyšší než očekávaná úroveň roku 2022, což je s ohledem na očekávaný růst mezd, inflaci a HDP v ČR (např. MF ČR) akceptovatelné.

Příjmy rozpočtu počítají s prodejem 2 obecních bytů za celkem Kč 3 500 000,-.

Ostatní položky navrhovaného rozpočtu běžné příjmy a výdaje jsou nastaveny dle předchozích skutečností.

Přestože je rozpočet obce Holoubkov na rok 2024 je sestaven realisticky jak na straně příjmů, tak i výdajů, obsahuje s ohledem na probíhající krize (válka na Ukrajině, možný návrat pandemie COVID, nedostatek energie, inflace, …) určitá rizika jako např. nenaplnění daňových příjmů, prodej 2 bytů v plánovaném výnosu, vyšší náklady na energie. Ty jsou ale s ohledem na stále výraznou rezervu v podobě přebytků minulých let ve výši cca Kč 28 mil. výrazně snížena. Obec k 30.11.2023 měla na bankovních účtech k dispozici 28,16 mil. Kč a do konce roku se očekává jeho pokles pouze o 1,5 MCZK na cca 26,7 mil. Kč.

 

6) FV byl předložen soupis potřebných investic v obci Holoubkov na rok 2024 vypracovaný starostou obce panem Lukášem Fišerem

Tento soupis je rozdělen na několik částí:

1) Rekapitulace investic realizované v roce 2023.

2) Návrh investic a oprav pro rok 2024. Opravy se v rozpočtu na rok 2024 promítají v navýšených položkách běžných výdajů.

3) Přehled dalších investic, které jsou připraveny k realizaci – jejich náklady se s ohledem na výrazný růst cen stavebních prací a materiálů jen těžko odhaduje.

4) Projektová příprava investic pro rok 2024, tzn. přehled PD, které bude nutné pro realizaci plánovaných investic vypracovat.

5) Další projektově připravené investice, o kterých se v poslední době diskutovalo na OZ, a u kterých OZ schválilo jejich realizaci. Jedná se o investice v řádu desítek miliónů Kč.

Většina výdajů na investice je pouze odhadována – jejich skutečná výše bude upřesněna až po provedení výběrových řízení, jejichž výsledky schvaluje obecní zastupitelstvo.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV v hospodaření obce za 1-9/2023 nevidí narušení rozpočtové kázně a finanční stability obce a doporučuje jej OZ vzít na vědomí.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-9/2023 žádné připomínky.

4) FV souhlasí s předloženou II. změnou rozpočtu obce na rok 2023 – změna odráží objektivní skutečnosti a změny již schválené obecním zastupitelstvem.

5) FV souhlasí s předloženou návrhem rozpočtu obce na rok 2024 i s plánem investic na tento rok a další období.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 13.12.2023.