Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 11. 9. 2023, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 370x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 18. září 2023 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Informace o činnosti PO ZŠ a MŠ Holoubkov, zajištění školního roku 2023/2024
 6. Mimořádné odpuštění a zánik některých daňových dluhů ("Daňové milostilé léto")
 7. Investiční akce a dotace
 8. Hospodaření obce za 1. pololetí 2023
 9. Změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2023
 10. Majetkoprávní záležitosti
 11. Různé
 12. Interpelace členů zastupitelstva
 13. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce