Poplatek za odpady na rok 2023

Zveřejněno: 20. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1269x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 19.12.2022 projednalo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023. Ta v roce 2022 činila 800,- Kč na poplatníka a měla by odrážet skutečné náklady obce na svoz netříděného komunálního odpadu od občanů. Svoz tříděného odpadu obec vždy hradila a i nadále bude hradit plně ze svého rozpočtu.

Při stanovení výše tohoto poplatku na rok 2023 zohlednilo zastupitelstvo obce následující 2 skutečnosti:

  • Poprvé za několik posledních let nedošlo k nárůstu objemu svezeného netříděného komunálního odpadu, ale naopak k jeho poklesu. Tuto skutečnost si vysvětlujeme tím, že v roce 2022 již nebyly aplikovány zásadní omezující opatření v důsledku epidemie koronaviru tak, jako v přechozích letech, čímž se zřejmě omezil pobyt občanů ve svých domovech (ať už z hlediska pracovního - homeoffice, tak z hlediska trávení volného času - např. návštěva restaurací), a tím nedošlo k produkci tak velkého množství odpadů. Dalším důvodem může být celkové zhoršení kupní síly občanů, kdy lidé v důsledku vyšší inflace a cen energií omezili svoji spotřebu. Vliv jistě mělo i opatření zavedené obcí, kdy kontejnery na velkoobjemový odpad jsou ke kotelně v Novém sídlišti přistavovány jen na víkendy, zatímco dříve zde byly k dispozici nepřetržitě.
  • Pro rok 2023 dochází v naší obci k bezprecedentnímu nárůstu ceny vodného a stočného o více než 30,- Kč / m3 (34 %). Při průměrné spotřebě vody ve výši 35 m3 na osobu tak každý vydá za tuto položku okolo 1.000,- Kč ročně navíc.

Z těchto důvodů a s přihlédnutím k celkové ekonomické situaci mnoha rodin i jednotlivců zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro rok 2023 budou všichni poplatníci trvale přihlášení v obci od místního poplatku za odpady   o s v o b o z e n i .   Obec tudíž tento místní poplatek v roce 2023 nebude vybírat a poplatníci ho nejsou povinni uhradit.

Povinnost úhrady místního poplatku ve stávající výši 800,- Kč však zůstala zachována pro poplatníky, kteří v obci vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. Tito poplatníci jsou povinni poplatek uhradit do 31.3.2023.

Věříme, že výše uvedené opatření pomůže mnohým našim občanům překonat současnou složitou ekonomickou situaci.

Obecně závazná vyhláška - osvobození od poplatku pro rok 2023

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce