Pozvánka na jednání zastupitelstva obce

Zveřejněno: 12. 12. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 156x

Obecní úřad Holoubkov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Holoubkov, svolaného starostou obce Ing. Lukášem Fišerem podle § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Holoubkov, č.p. 48

Doba konání: pondělí 19. prosince 2022 od 17:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení (rekapitulace nesplněných usnesení ZO z předchozích volebních období)
 4. Náměty a podněty občanů
 5. Provozování vodohospodářského majetku obce firmou REVOS Rokycany, stanovení ceny vodného a stočného na rok 2023
 6. Stanovení výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023
 7. Investiční akce a dotace
 8. Hospodaření obce k 30.9.2022
 9. Změna č. 2 rozpočtu obce na rok 2022
 10. Rozpočet obce na rok 2023
 11. Zajištění inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2022
 12. Termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2023
 13. Majetkoprávní záležitosti
 14. Různé
 15. Interpelace členů zastupitelstva
 16. Usnesení a závěr

 

                                                               Ing. Lukáš Fišer
                                                                     starosta obce