Zápis ze zasedání FV ze dne 15.6.2022

Zveřejněno: 19. 9. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 251x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 – projednání závěrečného účtu

3) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2022

4) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2022

5) Usnesení a závěr

 

1) Dne 15.6.2022 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200  účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 26100.

Fyzický stav pokladny k 15.6.2022 byl 68 846,00 Kč.

Účetní stav poklady 15.6.2022 byl také 68 846,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

 

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 5/2022, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 198 816,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl také Kč 198 816,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 15.6.2022 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 198 816,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 68 846,00.

 

2) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2021 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 

 

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2021

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2021. 

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 

Celkové příjmy obce činily Kč 28 160 380,-

Celkové výdaje obce činily Kč 32 691 420,-

Hospodaření obce za rok 2021 skončilo tedy se schodkem Kč -4 531 040,-. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy Kč 23 826 190 a celkovými výdaji Kč 41 920 080 a schodkem Kč -18 093 890. Pokles daňových příjmů z daně FO ze závislé činnosti byl zcela kompenzován vyššími příjmy z DPH a daně z příjmu PO. 

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2021 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho II. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ. 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. 

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce. Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika, auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika.

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách. Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni - hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (29,1 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, … Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60% průměru příjmů za poslední 4 roky.

 

3) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2022 

Celkové příjmy obce činily Kč 8 271 690, tj. 30,9 % z celkových rozpočtovaných příjmů.  Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů mírně pod očekáváním 23,6 % (nižší příjem u DPH a PO, u dně z nemovitostí téměř žádný příjem – bude jednorázově až v 2.Q.2022). Jednotlivé další položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání. 

Celkové výdaje obce činily Kč 7 579 140, tj. 20,1 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 17 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,4 mil. Kč), které se již nebudou opakovat. 

Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.Q.2022 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 692 540,-.

K 31.3.2022 byl zůstatek na účtech obce 30,03 MCZK.

 

4) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/2022 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2022 činily 4 086 759,- Kč, tj. 22,85 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2022 činily 4 091 549,- Kč, tj. 22,88 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil -4 790,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

  

5) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2021 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

3) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2021 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

4) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2021 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

5) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q.2022 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

6)  FV nemá připomínky k plnění rozpočtu PO (Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny) za 1-3/2022.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.6.2022.