Oznámení občanům o místních poplatcích na rok 2022

Zveřejněno: 2. 2. 2022, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1347x

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 je stanoven ve výši 800,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2021 je poplatníkem poplatku:

  • fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,
  • cizinec, kterému byl na území ČR povolen trvalý pobyt, nebo který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  • cizinec, kterému byl udělen azyl nebo dočasná ochrana cizince,
  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (spoluvlastníci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně).

Obecní úřad vyzývá všechny nové poplatníky, aby splnili svoji ohlašovací povinnost a rozhodné skutečnosti nahlásili na OÚ Holoubkov do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Poplatek je splatný jednorázově do 31.3.2022. V případě nedodržení termínu bude poplatek navýšen až na trojnásobek, tj. 2.400,- Kč na poplatníka. Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostní platbou na č.ú. 0843084329/0800, kdy VS = č.p. domu, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a počet osob, za které je poplatek hrazen.

Obecní úřad dále upozorňuje na změny v osvobození od poplatku. Již neplatí ustanovení, že je od poplatku osvobozena fyzická osoba, která se ze zdravotních, sociálních, pracovních nebo studijních důvodů, z důvodu výkonu trestu či z důvodu umístění ve specializovaném zařízení po celý tento kalendářní rok nezdržovala na území obce. Nově je od poplatku osvobozena pouze osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště a rovněž osoba, která se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje v zahraničí. Všichni žadatelé o osvobození od poplatku proto musí předložit takové doklady, které jsou relevantní pro posouzení důvodů pro osvobození.

 

                                                            Ing. Lukáš Fišer
                                                                 starosta obce