Zápis ze zasedání FV ze dne 16.6.2021

Zveřejněno: 20. 12. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 195x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 – projednání závěrečného účtu

3) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2021

4) I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2021

5) Usnesení a závěr

 

1) Dne 16.6.2021 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200  účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 16.6.2021 byl 155 955,00 Kč.

Účetní stav poklady 16.6.2021 byl také 155 955,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 5/2021, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 283 754,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl také Kč 283 754,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 16.6.2021 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 283 754,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 155 955,00.

 

2) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2020 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2020.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 

Celkové příjmy obce činily Kč 28 546 170,-

Celkové výdaje obce činily Kč 19 207 610,-

Hospodaření obce za rok 2020 skončilo tedy s přebytkem Kč 9 338 560,-. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy Kč 27 683 120,- a celkovými výdaji Kč 32 951 240,- a schodkem Kč -5 268 110,-. Pokles daňových příjmů z důvodu pandemie COVID 19 byl kompenzován mimořádným kompenzačním příspěvkem MFČR 1,82 MCZK a přebytku bylo dosaženo odložením investice rekonstrukce bytovky č.p. 96 do dalších let. 

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2020 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho II. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o.

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce. Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika, auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika. Jen zmiňuje budoucí obecná rizika z pandemie COVID 19. 

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách. Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni - hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (33,3 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, …

Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60% průměru příjmů za poslední 4 roky.

 

3) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2021 

Celkové příjmy obce činily Kč 7 216 000,-, tj. 30 % z celkových rozpočtovaných příjmů.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů mírně nad očekáváním 28,4 %. Jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání. 

Celkové výdaje obce činily Kč 6 041 280, tj. 14,3 % z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 22 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,3 mil. Kč), které se již nebudou opakovat. 

Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu. 

Za 1.Q.2021 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 1 174 720,-.

K 31.3.2021 byl zůstatek na účtech obce 34,6 MCZK.

 

4) FV byl předložen I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2021

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně budou činit Kč 26 165 540,-.

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 43 005 530,-.

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč -16 839 990,-, což je o Kč 1 253 900,- méně, než je ve stávajícím schváleném rozpočtu (Kč -18 093 890,-).

Změny jsou hlavně vyvolány přijetím dotací a snížením vlastních výdajů na zateplení bytovky č.p. 291.

Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů.

Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Záporný schodek bude opět kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 1.1.2021 byl 33,3 mil. Kč).

 

5) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2020 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

3) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2020 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

4) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2020 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

5) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q.2021 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

6) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2021. 

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 16.6.2021.