Zápis ze zasedání FV ze dne 10.5.2021

Zveřejněno: 14. 5. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 837x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2020

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2021

4) Usnesení a závěr

  

1) Dne 10.5.2021 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 10.5.2021 byl 296 899,00 Kč.

Účetní stav poklady 10.5.2021 byl také 296 899,00 Kč. 

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 30.4.2021, kde konečný zůstatek pokladny účtu 261000 byl Kč 376 404,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 10.5.2021 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 376 404,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 296 899,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov v roce 2020

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2020

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy. 

Celková výše roční odměny za období 1-12/2020 činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov“ 119.404,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2020. Pro rok 2020 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2020.pdf (903,1 KB)  

Ve správě se v průběhu roku 2020 stálých 72 bytových jednotek (BJ) v květnu snížilo na 71. Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 10 407,- Kč, což odpovídá i výsledku kontroly. Chybně ale byla vyúčtována odměna jak společnosti INZULA, tak i paní účetní, jenž celý rok účtovaly odměnu na počet 72 spravovaných bytů a snížení počtu BJ do výpočtu odměny nepromítly. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov měla celkem činit 114.788,- Kč, namísto fakturovaných 119.404,- Kč. Rozdíl ve výši 4 616,- Kč bude společností Inzula obci vrácen.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2020

Za rok 2020 činily celkové tržby 1.427.466,13 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.350.159,- Kč) a celkové náklady 941.766,29 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 285.367,30 Kč), vykázaný zisk tedy činil 485.699,84 Kč. Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 452.150,-Kč (především na krytí nákladů na opravy a úpravy v domě č.p. 46). V roce 2020 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytu v SVJ)“ 453.769,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2020 466.308,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 12.539,- Kč, tzn. že nájemné je o málo vyšší než úhrady do FO. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí v delším období vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2020 činil 366.746,70 Kč.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2020 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2020, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2020

V roce 2020 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA byla částka 452.150,-
  • dotace 400.000,- Kč od PK na demolici domu č.p. 101 na „Rudě“
  • ve výdajích na Bytové hospodářství pak byla částka 1.933.050,- Kč.

Z těchto výdajů bylo 1.447.830,- Kč použito na úhradu nákladů spojených se demolicí domu čp. 101 na „Rudě“, částka 486.000,- Kč hlavně na opravu domu č.p. 46.

44% přímých výdajů obce na bytový fond pokryty z výnosu pronájmu bytů a dotace od PK.

V roce 2020 obec prodala 1 byt za 1.405 tis. Kč. 

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2020

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2020 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 (9 nájemních jednotek) a Dům služeb č.p. 281 (5 nájemních jednotek) Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2020“ 18.300,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny). 

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2020 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2020.

Celkové výnosy za období 1-12/2020 byly 132.123,40 Kč a celkové náklady 305.122,55 Kč (z toho největší část 250.187,94 Kč připadla na opravy a rekonstrukce uvolněného NP v č.p. 282 a ordinace zubaře), celková ztráta činila 172.999,15 Kč.

Do rozpočtu obce nebyla žádná částka převedena.

Stav běžného účtu k 31.12.2020 činil 105.277,10 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2020 činilo 0,- Kč.

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2020 žádné závady.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za
1-3/2021 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy
.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2021 činily 4 002 802,- Kč, tj. 22,50 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2021 činily 3 978 321,- Kč, tj. 22,36 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 24 481,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. 

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad. 

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2020: Kontrolou bylo zjištěno, že INZULA si v roce 2020 účtovala o 776,- Kč a paní účetní o 3 840,- Kč (celkem 4 616,- Kč) vyšší odměnu, než jaká by jim měla náležet. FV doporučuje vrácení přeplatku na odměnách v celkové výši 4 616,- Kč zpět obci.

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2020: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2020 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2020, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2020: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2020:

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2020:

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2020 žádné závady.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1.Q.2021 žádné připomínky.

  

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 10.5.2021.