Stav vodohospodářského majetku obce v roce 2020

Zveřejněno: 15. 4. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 465x
Vrt Střelnice

Zastupitelstvo obce se na svém jednání dne 12.4.2021 zabývalo stavem vodohospodářského majetku obce v roce 2020. V loňském roce probíhala na vodovodech a kanalizacích pouze běžná údržba, řešily se 2 poruchy na vodovodu před hasičárnou a na Těškovské a byl osazen nový ovládací sloupek čerpací stanice kanalizace u Pomníku po jeho kompletním zničení při autonehodě. Velký problém opakovaně nastal na technologii ČOV, kde byla zcela vyřazena z provozu její aktivační nádrž s živými bakteriemi poté, co došlo k neoprávněnému vypuštění neznámé látky do kanalizace vždy v nočních hodinách. Tyto mimořádné události zapříčinily při čištění odpadních vod velké technické problémy a způsobily provozovateli i nemalou finanční škodu. Tato záležitost je i nadále v šetření a v případě zjištění viníka bude uplatněn adekvátní postih. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že každý producent odpadních vod (jak z řad občanů, tak firem) má s provozovatelem vodohospodářského majetku uzavřenou příslušnou smlouvu odkazující na kanalizační řád, který přesně specifikuje, co lze do kanalizace vypouštět a co nikoliv. Vypuštění jakýchkoliv jiných látek, které v těchto dokumentech nejsou uvedeny, je hrubým porušením této smlouvy, porušením zákona a v konečném důsledku může být kvalifikováno i jako trestný čin obecného ohrožení v oblasti životního prostředí. Opravdu není možné do kanalizace vypouštět cokoliv, co může na vodohospodářských zařízeních a vodních tocích způsobit závažné škody.

Zastupitelé byli rovněž seznámeni se zásadními změnami, které nastaly u provozovatele našeho vodohospodářského majetku firmy REVOS Rokycany s.r.o. Tato společnost má od září 2020 nového majitele, kterým se stalo Vodohospodářské sdružení Rokycanska (sdružení měst a obcí Rokycany, Hrádek, Strašice, Mirošov, Dobřív, Kamenný Újezd, Litohlavy a Svojkovice), byl jmenován nový jednatel a kompletně se obměnil i celý management firmy.

Dále se zastupitelstvo věnovalo seznamu investic v této oblasti pro letošní rok. Původně jsme měli v plánu regenerovat stávající již zastaralé vodovodní vrty v Hamru a na Střelnici a navýšit jejich kapacitu. Vodohospodářské sdružení Rokycanska však obci nabídlo jinou variantu, a to napojení na společný skupinový vodovod, jehož zdroje vody se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Brdy (bývalý vojenský újezd) v okolí Padrťských rybníků. Tato voda má nepoměrně vyšší kvalitu oproti našim stávajícím lokálním vrtům a tyto zdroje mají rovněž dostatečnou kapacitu na to, aby mohly zásobovat i naší obec. V této záležitosti budou probíhat další jednání jednak ohledně technických možností prodloužení skupinového vodovodu do naší obce, který v současné době končí v sousedních Svojkovicích, a jednak ohledně cenových podmínek tak, aby budoucí výše vodného zůstala v naší obci na přijatelné úrovni. V každém případě se však jedná o velmi zásadní záležitost, na které chceme dále pracovat, neboť jde o unikátní a historickou možnost vyřešit jednou pro vždy kvalitu vody a její dostatek pro celou naší obec v době, kdy malé lokální zdroje postupně v důsledku klimatických změn vysychají a vody v nich ubývá.

Dále máme v roce 2021 v plánu realizovat následující akce:

  • řešení vodovodní přípojky k bytovce č.p. 46 (malý tlak),
  • výběrové řízení na zhotovitele 2. etapy rekonstrukce kanalizace v Chejlavech,
  • zpracování projektové dokumentace na výměnu kanalizace v zatáčce pod ZŠ,
  • zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci ČOV,
  • zmapování a zakreslení zbytku kanalizační sítě v obci.

Cena vodného a stočného pro letošní rok byla schválena již na prosincovém jednání zastupitelstva - viz tato zpráva.

 

file icoVyúčtování položek cenové kalkulace V+S za rok 2020.pdf (695,2 KB)

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce