Oznámení občanům o místních poplatcích na rok 2021

Zveřejněno: 6. 1. 2021, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1016x

Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2021 je stanoven ve výši 700,- Kč na poplatníka. Dle OZV č. 2/2019 je poplatníkem pro rok 2021:

  • osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci,
  • cizinec, kterému byl v ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 3 měsíce,
  • osoba, které byl udělen azyl nebo dočasná ochrana cizince,
  • osoba, která vlastní chatu, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (má-li vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně).

Obecní úřad vyzývá všechny nové poplatníky, aby splnili svoji ohlašovací povinnost a rozhodné skutečnosti nahlásili na OÚ Holoubkov do 30 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Poplatek je splatný do 31.3.2021. V případě nedodržení termínu bude poplatek navýšen až na trojnásobek, tj. 2.100,- Kč na poplatníka. Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo bezhotovostní platbou na č.ú. 0843084329/0800, kdy VS = č.p. domu, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a počet osob, za které je poplatek hrazen.

 

                                                            Ing. Lukáš Fišer
                                                                 starosta obce