Popelné na rok 2021

Zveřejněno: 15. 12. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1149x

Za­stu­pi­tel­stvo ob­ce na svém jed­ná­ní dne 14.12.2020 projednalo výši místního poplatku za provoz sys­té­mu shro­maž­ďo­vá­ní, sbě­ru, pře­pra­vy, tří­dě­ní, vy­u­ží­vá­ní a od­st­raňová­ní komunálních od­pa­dů. Pro rok 2021 muselo dojít k navýšení tohoto poplatku o 50,- Kč ze současných 650,- Kč na 700,- Kč na poplatníka. Hlavním důvodem je neustále rostoucí objem svezeného odpadu z naší obce - jestliže v roce 2018 se odvezlo 333 tun směsného komunálního odpadu, v roce 2019 už to bylo 352 tun a v letošním roce je předpoklad okolo 360 tun. Výrazně roste rovněž svoz velkoobjemového odpadu, kterého se v roce 2018 svezlo 58 tun, v roce 2019 pak 70 tun a předpoklad pro letošní rok je okolo 115 tun. Produkce odpadů roste celorepublikově, naše obec v tomto není výjimkou, jako hlavní důvody se uvádí především zvyšující se životní úroveň občanů, způsob balení jednotlivých výrobků a v letošním roce také omezující opatření v důsledku epidemie koronaviru, kdy mnoho občanů bylo nuceno zůstávat více doma než v jiných letech. Zvyšování objemu svezeného velkoobjemového odpadu pak jednoznačně souvisí s možností ho odložit kdykoliv do přistavených kontejnerů u kotelny v novém sídlišti, nikoliv pouze 2x ročně při jarních a podzimních mobilních svozech.

I nadále platí, že tříděný odpad odkláda­ný do barevných zvonů, nebezpečné odpady i svoz bioodpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu a tyto náklady nejsou součástí poplatku za popelné. V letošním roce poprvé navíc obec bude dotovat i náklady na likvidaci směsných a velkoobjemových odpadů, neboť ani schválené zvýšení poplatku o 50,- Kč na poplatníka plně nepokryje veškeré náklady na svoz těchto druhů odpadů.

Obecní úřad upozorňuje, že splatnost poplatku je nejpozději do 31.3.2021 a mu­sí ho zaplatit všich­ni záko­nem defino­va­ní poplat­ní­ci bez ohle­du na to, zda se v ob­ci tr­va­le zdržu­jí ane­bo zda pro­du­ku­jí od­pad !!! V případě ne­u­hra­ze­ní po­plat­ku do sta­no­ve­né­ho termí­nu bu­de poplatek navýšen až na trojnásobek a pře­dán k exe­kuč­ní­mu vy­má­há­ní !!!

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce