Zápis ze zasedání FV ze dne 17.6.2020

Zveřejněno: 30. 6. 2020, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1012x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2019

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2020

4) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2019 - projednání závěrečného účtu

5) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2020

6) I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2020

7) Usnesení a závěr

 

1) Dne 17.6.2020 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 - účet pokladny obecního úřadu

261200 - účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 17.6.2020 byl 33 334,00 Kč.

Účetní stav poklady 17.6.2020 byl také 33 334,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 5/2020, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 171 391,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč 127 240,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 17.6.2020 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 127 240,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 33 334,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2019

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2019  129.115,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2019. Pro rok 2019 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2019.pdf (430,8 KB)

Ve správě bylo v průběhu roku 2019 stálých 72 bytových jednotek. Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 20 119,- Kč, což s rozdílem 1,- Kč odpovídá i výsledku kontroly. Chybně ale byla vyúčtována odměna paní účetní, která celý rok účtovala odměnu na počet 82 spravovaných bytů namísto 72. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov měla celkem činit 125.516,- Kč, namísto fakturovaných 129.115,- Kč. Rozdíl ve výši 3 599,- Kč bude společností Inzula obci vrácen.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2019

Za rok 2019 činily celkové tržby 1.440.841,12 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.318.448,- Kč) a celkové náklady 1.070.109,63 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 310.351,85 Kč), vykázaný zisk tedy činil 370.731,49 Kč . Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 622.445 ,-Kč (123.870,- Kč na krytí nákladů na opravy a úpravy v domě čp. 46 (vchodové dveře, elektrika, ..), 381.806,- Kč oprava bytu č. 10 v č.p. 96 a 116.769,- Kč úprava topení v bytě č. 4 v č.p. 46). V roce 2019 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytů v SVJ)“  462.316,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2019 474.899,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 12 583,- Kč, tzn. že nájemné je o málo vyšší než úhrady do FO. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí v delším období vyrovnané.

 

Stav běžného účtu k 31.12.2019 činil 486.901,83 Kč, což bylo o 356 tis. Kč méně než před rokem.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2019 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2019, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2019

V roce 2019 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA byla částka 622.455,- Kč a
  • ve výdajích na Bytové hospodářství pak byla částka 674.067,- Kč.

Z těchto výdajů bylo 29 645,- Kč použito na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace demolice domu na Rudě čp. 101, částka 240 639,- Kč na opravu domu čp. 46 (vchodové dveře + vymístění rozvaděčů + rekonstrukce topení a instalace přímotopu) a částka 381.806,- Kč na opravu bytu v domě č.p. 96. Náklady tedy finančně pokryty z výnosu pronájmu bytů.

V roce 2019 obec neprodala žádný byt.

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

 d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2019

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2014 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 (9 nájemních jednotek) a Dům služeb č.p. 281 (5 nájemních jednotek) Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2019 18.300,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny).

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2019 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2019.

Celkové výnosy za období 1-12/2019 byly 200.194,51 Kč a celkové náklady 72.543,77 Kč (z toho největší část připadla na opravy 46.917,- Kč), celkový zisk činil 127.650,74 Kč.

Do rozpočtu obce nebyla žádná částka převedena.

Stav běžného účtu k 31.12.2019 činil 39.734,26 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2019 činilo 25.707,- Kč. Z toho 29.289,- Kč se týká jednoho nájemníka, kterému jsou pravidelně zasílány upomínky. Celkové neuhrazené nájemné sníženo o dříve zaplacené nájemné jednoho z nájemníků.

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2019 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné, zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za
1-3/2020 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy
.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2020 činily 3 810 757,- Kč, tj. 23,38 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2019 činily 3 771 546,- Kč, tj. 22,94 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 39 211,- Kč (přebytek).

Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2019 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2019 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2019

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2019

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2019.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2019

Celkové příjmy obce činily Kč 26 782 180,-

Celkové výdaje obce činily Kč 33 943 030,-

Hospodaření obce za rok 2019 skončilo tedy se schodkem Kč -7 160 850,-. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy Kč 24 812 480,- a celkovými výdaji Kč 34 248 930,- a schodkem Kč
-9 436 440,-. Díky ale vyšším daňovým příjmům (o cca 1,249 MCZK) se podařilo původní schodek snížit. Největší investicí v minulém roce byla I. etapa rekonstrukce průtahu obcí za celkem 12,63 MCZK.

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2019 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho II. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2019 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o.

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo že předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce. Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika, auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika.

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách.

Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni - hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (24 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, …

Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60% průměru příjmů za poslední 4 roky.

 

5) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2020

Celkové příjmy obce činily Kč 8 145 580,-, tj. 29,4 % z celkových rozpočtovaných příjmů.

Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů mírně pod očekáváním 24,2 %, ale stále bez nutnosti budoucí úpravy. Zvýšeným mimořádným příjmem byl prodej bytu za 1,4 MCZK (rozpočtováno 1 MCZK). Jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání.

Celkové výdaje obce činily Kč 4 747 080,-, tj. 14,4% z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 15,6 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Jako každý rok položka na straně výdajů, která měla za 1.Q.2020 výraznější plnění (38 %) byla položka 6171 Činnost místní správy: mimořádně ovlivněna zůstatkem hotovosti v pokladně a zaúčtováním DPH. Tato položka se v průběhu roku výrazně mění a ke konci roku nebývá překročena. FV nehodnotí vývoj této položky za riziko pro obec.

Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.Q.2020 obec hospodařila s celkovým přebytkem Kč 3 398 500,-.

K 31.3.2020 byl zůstatek na účtech obce 27,5 MCZK.

 

6) FV byl předložen I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2020

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně budou činit Kč 29 442 180,-.

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 30 670 800,-.

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč  -1 228 620,-, což je o Kč 4 039 490,- méně, než je ve stávajícím schváleném rozpočtu (-5 268 110,- Kč).

Změny jsou hlavně vyvolány přijetím dotací a snížením výdajů na demolici čp. 101 a vyšším příjmem z prodeje bytů.

Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů.

Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Předpokládaný schodek bude opět kryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 1.1.2020 byl 24,02 mil. Kč).

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad. 

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2019: Kontrolou bylo tedy zjištěno, že paní účetní si v roce 2019 vyúčtovala o 3 599,- Kč vyšší odměnu, než jaká by jí měla náležet. FV doporučuje vrácení přeplatku na odměnách ve výši 3 599,- Kč zpět obci.

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2019: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2019 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2019, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2019: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2019:

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2019:

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2019 žádné závady. FV doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1.Q.2020 žádné připomínky.

4) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2019 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

5) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2019 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

6) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2019 vypracované auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

7) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q.2020 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

8) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2020.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 23.6.2020.