Zápis ze zasedání FV ze dne 18.9.2019

Zveřejněno: 16. 12. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 483x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová, pan Bedřich Podhorský, pan Petr Suchý

 

Program:

1) Hospodaření obce Holoubkov za 1.pol.2019

2) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-6/2019

3) Usnesení a závěr

 

1) FV byl předložen přehled hospodaření obce Holoubkov za období 1.pol.2019

Celkové příjmy obce činily Kč 13 717,36 tis., tj. 54,9 % z celkových rozpočtovaných příjmů po I. změně. Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 48,3% a to včetně DPH, což naznačuje mírné zpomalení ekonomiky ČR. Plnění příjmů se nejvíce projevovalo u všech složek vyjma OSVČ, kde byl příjem pouze 31%.

Celkové výdaje obce činily 15 138,63 tis., tj. 41,2%, z celkových rozpočtovaných výdajů po I. změně. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (až 66 %) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat. Ostatní položky výdajů se naplňují podle očekávání a bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.pol.2019 obec hospodařila s celkovým schodkem Kč -1 421,27 tis.

 

2) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-6/2019 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-6/2019 činily 7 170 721,- Kč, tj. 49,87 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-6/2019 činily 7 089 405,- Kč, tj. 49,39 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) činil  81 316,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu a ve sledovaném období činily velmi příjemných 354 277,- Kč. Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

3) Usnesení:

1) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.pol.2019 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

2) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1-6/2019 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 18.9.2019.