Zápis ze zasedání FV ze dne 20.5.2019

Zveřejněno: 28. 5. 2019, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1564x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, Paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2018

3) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2018

4) Usnesení a závěr

 

1) Dne 20.5.2018 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov.

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 20.5.2019 byl 478 391,00Kč.

Účetní stav poklady 20.5.2019 byl také 478 391,00Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 4/2019, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 559 526,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl také Kč 559 526,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 20.5.2019 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 559 526,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 478 391,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2018

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2018  120.646,- Kč.

Byly opatřeny od účetní obce doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2018. Pro rok 2018 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč bez DPH (vyúčtování bez DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletí odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

  file icoKontrola odměna INZULA 2018.pdf (430,8 KB)

Ve správě bylo v průběhu roku 2018 stálých 72 bytových jednotek. Odměny ze snížení nebo navýšení celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily dle Inzuly celkem 13 271,- Kč, což odpovídá i výsledku kontroly. Chybně ale byla vyúčtována odměna paní účetní, která celý rok účtoval odměnu na počet 82 spravovaných bytů namísto 72. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny za správu bytového fondu obce Holoubkov měla celkem činit 117.046,- Kč, namísto fakturovaných 120.646,- Kč. Rozdíl ve výši 3 600,- Kč bude společností Inzula obci vrácen.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2018

Za rok 2018 činily celkové tržby 1.425.151,91 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.313.508,- Kč) a celkové náklady 942.702,26 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 300.629,39 Kč), vykázaný zisk tedy činil 482.449,65 Kč. Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 289 970,- Kč (44.770,- Kč nakrytí nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy a opravy bytu domu čp. 96, který je v havarijním stavu + 245.200,- Kč vlastní stavební úpravy a opravy tohoto domu). V roce 2018 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytu v SVJ)“ 473.814,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2018 466.560,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč -7.254,- Kč, tento schodek byl ale způsoben tím, že z roku 2017 prosincové platby do FO SVJ byly hrazeny až v lednu 2018. Proto také v roce 2017 byl výběr nájemného o 26 207,- Kč vyšší než příspěvky do FO SVJ v tomto roce. Vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ jsou u bytů zařazených do SVJ a vlastněných obcí cca vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2018 činil 842.421,81 Kč, což byl opět vyšší zůstatek než před rokem, a to o 167.018,78 Kč.

FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2018 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb.

FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2018, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2018

V roce 2018 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující

položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA byla částka 289.970,-Kč a
  • ve výdajích na Bytové hospodářství pak byla částka 303.289,- Kč.

Z těchto výdajů bylo 44 770,- Kč použito na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace opravy domu čp. 96 a částka 245 200,- Kč pak byla použita na opravu tohoto domu.

V roce 2018 obec neprodala žádný byt. 

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2018

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2014 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 281 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2018 17.319,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny).

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2018 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 281 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2018.

Celkové výnosy za období 1-12/2018 byly 194.333,- Kč a celkové náklady 965.624,65 Kč (z toho největší část připadla na mimořádné opravy – výměnu oken 817.316,- Kč jak v Domu služeb, tak i ve Zdravotním středisku a oprava podlahy u zubaře 106.207,- Kč), celková vykázaná ztráta činila 771.291,65 Kč.

Do rozpočtu obce nebyla žádná částka převedena.

Stav běžného účtu k 31.12.2018 činil 73.139,75 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2018 činilo 5.749,- Kč. Jedná se stále o jednoho nájemníka, kterému jsou pravidelně zasílány upomínky.

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2018 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

3) FV bylo předloženo plnění rozpočtu Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/2019 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2019 činily 3 443 483,- Kč, tj. 23,95 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2019 činily 3 445 690,- Kč, tj. 24,06 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil -12 207,- Kč (schodek).

Největší 56% čerpání bylo v položce Drobný dlouhodobý majetek 123.624,- Kč, což souvisí i s čerpáním dotace „Šablony“ 34 372,- Kč.

Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu.

Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

4) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2018: Kontrolou bylo tedy zjištěno, že paní účetní si v roce 2018 vyúčtovala o 3 600,- Kč vyšší odměnu, než jaká by jí měla náležet. FV doporučuje vrácení přeplatku na odměnách ve výši 3 600,- Kč zpět obci.

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2018: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2018 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2018, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2018: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. Jednalo se především o 44 770,- Kč, jenž byla použita na úhradu nákladů spojených se vypracováním projektové dokumentace opravy domu čp. 96 a částka 245 200,- Kč pak byla použita na opravu bytu v tomto domě.

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2018:

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2018:

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2018 žádné závady. FV doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 3) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1.Q/2019 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 20.5.2019.