POZOR !!! Projektová dokumentace na rekonstrukci hlavní silnice - 2. etapa

Zveřejněno: 29. 10. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 2957x

POZOR !!! VÝZVA OBČANŮM K PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZPRACOVANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

 

Vážení spoluobčané,

před 2,5 lety (v březnu 2016) byla zveřejněna k připomínkám veřejnosti projektová dokumentace na 1. etapu rekonstrukce hlavní silnice II/605 vedoucí přes naši obec včetně chodníků a veškeré další doprovodné technické infrastruktury, a to v úseku od prodejny US ARMY SHOP až k výjezdu z obce směrem na Mýto. V následujícím období došlo ke zpracování dalších stupňů projektových dokumentací na tuto akci, k vydání potřebných povolení a k výběru zhotovitele této akce ve výběrovém řízení. Na podzim letošního roku bude akce zahájena, dokončena bude v létě příštího roku.

V tuto chvíli máme zpracovanou projektovou dokumentaci na 2. etapu rekonstrukce hlavní silnice, a to v úseku od vjezdu do obce směrem od Rokycan „u Kabelu“ až po přechod pro chodce v samotném centru obce. Realizace této etapy se plánuje v roce 2021 či později. Protože se bude jednat o zásadní investici, dáváme opětovně tento projekt ještě ve fázi přípravy a před podáním žádosti o příslušná stavební povolení k veřejné diskuzi a připomínkám občanů. Zpracovaná projektová dokumentace je ve stupni k územnímu řízení, takže neřeší úplně všechny podrobnosti budoucí stavby, které budou řešeny až v dalších stupních dokumentace. Projekt řeší následující záležitosti:

- stavební úprava začíná u vjezdu do obce za tzv. „Kabelem“ a končí za stávajícím přechodem pro chodce v centru obce

- komunikace bude v celé délce široká 7 m mezi obrubníky (dva jízdní pruhy, každý o šířce 3,5 m)

- dle provedené diagnostiky bude z celého povrchu komunikace odfrézována 10 cm asfaltová vrstva a v té samé mocnosti bude položen nový asfaltový kryt, nedojde tak k navýšení nivelety stávající komunikace

- celá komunikace bude mít střechovitý spád na obě strany, v místech se silničními obrubníky dojde k vybudování nových uličních vpustí zaústěných do stávajících dešťových či jednotných kanalizací, v místech bez silničního obrubníku se bude voda vsakovat do krajnic, příkopů či volného terénu

- u vjezdu do obce směrem od Rokycan bude vybudován středový ostrůvek (tzv. vjezdová brána) s jednostranným vyosením za účelem zpomalení projíždějících vozidel a upozornění na změnu nejvyšší dovolené rychlosti při vjezdu do obce, z důvodu vyosení komunikace zde bude vybudována opěrná zeď z gabionů a osazeno silniční svodidlo

- u starého sídliště bude nově vybudováno místo pro přecházení chodců se středovým dělícím ostrůvkem vyoseným na obě strany, úprava komunikace zde naváže na již realizovaný chodník se zeleným pásem vybudovaným v rámci rekonstrukce komunikací ve starém sídlišti v roce 2017

- všechny stávající chodníky budou kompletně zrekonstruovány s povrchem ze zámkové dlažby o šířce 1,6 – 2,0 m a odděleny zeleným pásem s proměnlivou šíří, ve kterém vznikne 10 nových parkovacích stání, v chodnících budou zároveň provedeny vjezdy ke všem nemovitostem

- projekt také řeší rozšíření parkoviště mezi bytovkou č.p. 96 a Domem služeb, kde vznikne 9 parkovacích stání

- v rámci projektu bude také zrekonstruována místní komunikace do nového sídliště kolem samoobsluhy, před kterou vzniknou 3 nová parkovací stání, dále bude zrekonstruován vjezd pro zásobování samoobsluhy (u rampy) a stání pro kontejnery na tříděný odpad; úprava v tomto místě naváže na chodník a parkovací stání u bytovky č.p. 5 realizované v roce 2016

- na hlavní silnici II/605 budou napojeny všechny vedlejší místní komunikace, u mateřské školy, domu služeb, parkoviště v centru obce a u kontejnerů u samoobsluhy formou chodníkového přejezdu, u Billů a u samoobsluhy přímým napojením

- na vozovku bude namalováno nové vodorovné dopravní značení s plnou středovou čárou formou odolnějšího plastového nástřiku

- v celém řešeném úseku dojde k vybudování zcela nového veřejného osvětlení, všechny stávající sloupy budou odstraněny a nahrazeny novými bezpaticovými žárově zinkovanými o výšce 10 m s výložníkem 2,5 m, na které budou osazena LED svítidla

- nové sloupy veřejného osvětlení budou stát v zeleném pásu a nebudou tak zužovat chodník

- dojde k rozšíření veřejného osvětlení až na začátek obce u Kabelu, nové svítidlo přibude na parkovišti u Domu služeb, na nově vybudované středové ostrůvky budou instalovány prosvětlené majáčky, nově nasvětlen bude také přechod pro chodce v centru obce

- dojde k výměně všech kanalizačních poklopů a rekonstrukci nevyhovujících šachet

- před realizací této akce bude sneseno vzdušné vedení ČEZ od starého sídliště ulicí kolem Billů a v celé Okrouhlici

- v souvislosti s vybudováním nových stavebních parcel nad MŠ bude před realizací této akce také zokruhován vodovod od MŠ v chodníku kolem hlavní silnice až ke křižovatce u Billů

 

  file icoHlavní silnice - 2. etapa - koordinační situace.pdf (1,1 MB)

 

Vyzývám tímto všechny občany obce, především pak ty, kteří bydlí v dotčené lokalitě, aby se s projektovou dokumentací důkladně seznámili a doručili na obecní úřad jakékoliv své připomínky, náměty či dotazy do 3.12.2018. Žádám majitele nemovitostí, aby si především zkontrolovali umístění vjezdů na své pozemky.

 

S projektovou dokumentací je možné se kromě těchto internetových stránek také seznámit:

- na úřední desce u samoobsluhy v centru obce,

- v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

Připomínky prosím doručte na obecní úřad nejlépe písemnou formou:

- e-mailem na adresu: ouholoubkov(AT)netro+dot+cz,

- prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře,

- dopisem doručeným na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách,

- dopisem vhozeným do schránky na dveřích obecního úřadu mimo úřední hodiny.

 

Za relevantní budou považovány pouze připomínky řádně podepsané s uvedením jména a adresy pisatele, na anonymní připomínky nebude brán zřetel. Předem Vám velice děkuji za spolupráci při tvorbě tohoto důležitého projektu.

Ing. Lukáš Fišer, starosta obce