Zápis ze zasedání FV ze dne 15.5.2018

Zveřejněno: 15. 6. 2018, zapsal: Lukáš Fišer, přečteno: 1071x

Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, paní Hana Smejkalová

 

Program:

1) Kontrola pokladny

2) Kontrola hospodaření Inzuly Rokycany a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov za rok 2017

3) Hospodaření obce Holoubkov v roce 2016 – projednání závěrečného účtu

4) Hospodaření obce Holoubkov za 1.Q.2017

5) I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2017

6) Hospodaření Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace, dále i PO) za 1-3/2017

7) Usnesení a závěr

 

1) Dne 15.5.2018 byla provedena k témuž dni kontrola pokladny Obce Holoubkov

V účetnictví obce Holoubkov se syntetický účet pokladny č. 261 skládá ze dvou analytických účtů, a to:

261000 – účet pokladny obecního úřadu

261200 – účet pokladny „Inzuly“ (správce bytového fondu obce, který hospodaří s penězi obce)

Předmětem kontroly byla pokladna obecního úřadu, tudíž účet 261000.

Fyzický stav pokladny k 15.5.2018 byl 444 517,00 Kč.

Účetní stav poklady 15.5.2018 byl také 444 517,00 Kč.

Rozdíl fyzického a účetního stavu byl roven nule.

Pro stanovení účetního stavu pokladny bylo vycházeno z následujících podkladů:

- účetní závěrka obce k 4/2018, kde konečný zůstatek pokladny syntetického účtu 261 byl Kč 486 454,00 a konečný zůstatek pokladny obecního úřadu analytického účtu 261000 byl Kč 464 806,00.

- sumář pokladních a účetních dokladů za 1. - 15.5.2018 včetně, kde počáteční zůstatek pokladny byl Kč 486 454,00 a konečný k okamžiku kontroly Kč 444 517,00.

 

2) FV bylo předloženo hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov

V rámci kontroly hospodaření těchto firem s majetkem obce se FV zaměřil na následující:

 

 a) Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2017

Na základě mandátní smlouvy ze dne 28.2.2007 a následných dodatků k této smlouvě (poslední je z 21.1.2014) je od 1.1.2015 účtována odměna ve výši 79,46 Kč bez DPH za 1 spravovanou bytovou jednotku a měsíc a za účetní práce částku 30,- Kč/byt a měsíc. Nárůst odměny o 1,09 Kč odpovídá inflaci v ČR v roce 2013 ve výši 1,4% zveřejněné ČSÚ a je v souladu s podmínkami mandátní smlouvy.

Celková výše roční odměny činila dle „Komentáře k hospodaření firmy INZULA Rokycany na správě bytového fondu v majetku obce Holoubkov za období 1-12/2017“  120.821,- Kč.

Byly opatřeny doklady (faktury a dalších údaje) ke kontrole výše fakturované odměny společnosti INZULA za rok 2017. Pro rok 2017 byla stanovena fixní část měsíční odměny ve výši 79,46 Kč bez DPH (vyúčtování je vč. DPH) za jednu spravovanou jednotku (Inzula) a 30,- Kč (neplátce DPH) za účetní práce (účetní paní Teřlová) za 1 spravovanou jednotku. Variabilní část jako čtvrtletní odměna ve výši 11,78 % z rozdílu výše celkového dluhu na nájemném a dalších 11,78 % z poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc.

Níže uvedená tabulka ukazuje, s jakými počty spravovaných bytů počítala Inzula a jaký byl skutečný stav dle obce:

file icoKontrola odměna INZULA 2017.pdf (427,5 KB)

Ve správě bylo v průběhu roku postupně 76 bytových jednotek (1/2017), 75 bj. (2-7/2017), 74 bj. (8/2017), 73 bj. (9-10/2016) a 72 bj. (11-12/2017). Odměny z celkového dluhu na nájemném a poplatků z prodlení skutečně vybraných za daný kalendářní měsíc činily celkem 6 189,- Kč ve prospěch Inzuly a Inzulou byly účtovány správně. Kontrolou bylo tedy zjištěno, že výše roční odměny měla činit 115.600,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 120.821,- Kč. O rozdíl ve výši 5 221,- Kč si společnost Inzula účtovala za správu bytového fondu více než měla, tzn. že INZULA by měla obci tuto částku vrátit.

 

b) Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2017

Za rok 2017 činily celkové tržby 1.396.839,22 Kč (z toho tržby z nájmu byly ve výši 1.349.307,- Kč) a celkové náklady 920.490 Kč (z toho náklady na opravy a udržování byly ve výši 265.229 Kč), vykázaný zisk tedy činil 476.349,22 Kč. Do rozpočtu obce byla odvedena částka ve výši 376 629,-Kč (krytí nákladů na projektovou dokumentaci - stav. úpravy a opravy byt. domu čp. 96, který je v havarijním stavu + vlastní stavební úpravy a opravy tohoto domu). V roce 2017 činily „Příspěvky Inzula do fondu oprav SVJ (obec je vlastníkem bytů v SVJ)“ 462 739,- Kč. Výběr nájemného v těchto bytech činil v roce 2017 488 946,- Kč. Rozdíl mezi výdaji obce do fondu SVJ a vybraným nájemným od nájemníků bydlících v těchto bytech činil Kč 26 207,- Kč, tzn. že příspěvky SVJ byly za rok 2017 o 5,6 % vyšší než vybrané nájemné. Tento rozdíl byl způsoben tím, že správce byt. fondu INZULA příspěvky do fondu oprav SVJ za některé byty namísto v prosinci 2017 odeslal až v lednu 2018. Pokud by se tak nestalo, bylo by vybrané nájemné a příspěvky do fondu oprav SVJ cca vyrovnané.

Stav běžného účtu k 31.12.2017 činil 675 403,03 Kč, což bylo o 292 019,06 Kč více než v roce 2016. FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2017 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2017, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.

 

c) Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2017

V roce 2017 byly v rozpočtu obce vykázány v souvislosti s bytovým fondem následující položky:

  • v příjmech Převod z HČ-INZULA byla částka 376 629,-Kč a
  • ve výdajích na Bytové hospodářství pak byla částka 383 188,80 Kč.

Z těchto výdajů bylo 60 500,- Kč použito na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace opravy domu čp. 96 a částka 316 128,80,- Kč pak byla použita na opravu tohoto domu.

V roce 2017 obec prodala 4 byty za celkem rekordních 3 410 010,- Kč (v roce 2014 to bylo 2 380 990,- Kč, v roce 2015 pak 893 240,- Kč a v roce 2016  to bylo 2 856 785,- Kč).

Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce.

 

d) Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2017

Na základě mandátní smlouvy ze dne 7.12.2011 byla v roce 2014 účtována odměna ve výši 90,- Kč bez DPH za 1 nájemní jednotku a měsíc. Celková výše roční odměny měla činit dle „Rozboru hospodaření firmy TEBYT-BTZ s.r.o. na správě nebytových prostor Zdravotní středisko č.p. 7 a Dům služeb č.p. 282 Holoubkov v majetku obce Holoubkov za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2017 16.992,- Kč.

FV byly předloženy doklady (faktury a dalších údaje ke kontrole výše této fakturované odměny).

Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu za rok 2017 nebyla společností TEBYT-BTZ s.r.o. překročena.

 

e) Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostory.

Společnost TEBYT-BTZ s.r.o. předložila zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. čtvrtletí 2017.

Celkové výnosy za období 1-12/2017 byly 210 162,09 Kč a celkové náklady 37 662,59 Kč (z toho čalounění dveří 5 300,- Kč a 3 369,90 Kč vyúčtování služeb 2017), tzn. zisk činil 172 449,50 Kč. Částka převedená do rozpočtu obce ve výši 237 524,- Kč byla použita na zřízení plošiny pro vozíčkáře. Stav běžného účtu k 31.12.2017 činil 738.791,59 Kč.

Nezaplacené nájemné k 31.12.2017 činilo 33.540,- Kč. Jedná se o jednoho nájemníka, kterému jsou pravidelně zasílány upomínky.

FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2017 žádné závady. Doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

 

3) FV byl předložen Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2017 vypracovaný starostou obce panem Ing. Lukášem Fišerem, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2017 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o., Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2017

 

Návrh Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu je zpracován přehledně a zcela dostatečně popisuje hospodaření obce Holoubkov v jednotlivých oblastech včetně skladby příjmů a výdajů a jejich vývoj, nakládání s majetkem obce, hospodářskou činnost obce a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ, MŠ a ŠJ. Dostatečně popisuje nejvýznamnější finanční a účetní události v roce 2017.

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M a Rozbor hospodaření obce Holoubkov v roce 2017

Celkové příjmy obce činily Kč 29 273 622,16

Celkové výdaje obce činily Kč 38 095 624,21

Hospodaření obce za rok 2017 skončilo se schodkem Kč -8 822 002,05. Původní rozpočet počítal s celkovými příjmy 20 459 690 a celkovými výdaji Kč 37 776 040,- a schodkem Kč -17 316 350. Díky vyšším daňovým příjmům (o cca 1,53 MCZK) a vyšším příjmům z prodeje bytů (cca o 2 MCZK) a nižším výdajům na investice (staré sídliště a nové sídliště) bylo nakonec dosaženo nižšího schodku, než se plánovalo. Největší investicí v minulém roce byla rekonstrukce místní komunikace a vytvoření parkovacích míst ve starém sídlišti a kolem garáží (18,87 MCZK).

Předložené podklady dokazují, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu se v roce 2017 naplnily v souladu s rozpočtem schváleným OZ, respektive jeho III. změnou a FV k předloženým podkladům nemá připomínky a doporučuje je ke schválení OZ.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2017 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o.

Předložená zpráva neobsahuje žádná zjištění auditora, která by svědčila o tom, že vedení obce porušilo rozpočtovou kázeň nebo předepsané účetní výkazy obce nevěrohodně podávají obraz o hospodaření obce. Dokonce ani v odstavci B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků a odstavci C. Upozornění na případná rizika, auditor neupozorňuje ani na drobné chyby v zaúčtování a mírná rizika.

Dle auditorské zprávy základní finanční ukazatele obce Holoubkov jsou na velmi nízkých hodnotách. Účetní knihy a vedení účetnictví stejně jako dodržování rozpočtové kázně ze strany vedení obce je až na drobné chybičky v pořádku. Finanční stabilita obce je na vysoké úrovni - hospodaří bez úvěrového zadlužení a stále disponuje dostatečnými rezervami (28,09 mil. Kč) pro uskutečnění zásadních a nutných investic v oblasti dopravní infrastruktury, kanalizační sítě, případně sportovně kulturního centra u Sokolovny. Ukazatel rozpočtové odpovědnosti díky neexistující úvěrové zadluženosti obce = 0, max. je 60% průměru příjmů za poslední 4 roky.

 

4) FV byl předložen rozbor hospodaření obce Holoubkov za období 1.Q.2018

Celkové příjmy obce činily Kč 6 682 800,-, tj. 28,9 % z celkových rozpočtovaných příjmů. Plnění daňových příjmů z celkových rozpočtovaných daňových příjmů činilo 25,2%, což je zatím pozitivní skutečnost. Jednotlivé položky na straně příjmů se zatím naplňují dle očekávání. Celkové výdaje obce činily Kč 6 961 560,-, tj. 18,6%, z celkových rozpočtovaných výdajů. Procentuální plnění celkových rozpočtovaných výdajů je zkresleno dosud nerealizovanými investicemi (rozpočtováno 20,4 mil. Kč) a jednorázovými běžnými výdaji (např. jednorázovou výplatou celoročního příspěvku obce na provoz PO (ZŠ, MŠ, ŠJ) ve výši 1,2 mil. Kč), které se již nebudou opakovat.

Jako každý rok položka na straně výdajů, která měla za 1.Q.2018 výraznější plnění (56 %) byla položka 6171 Činnost místní správy: mimořádně ovlivněna zůstatkem hotovosti v pokladně a zaúčtováním DPH. Tato položka se v průběhu roku výrazně mění a ke konci roku nebývá překročena. FV nehodnotí vývoj této položky za riziko pro obec. Ostatní položky výdajů se naplňují bez zjevných odchylek od rozpočtu.

Za 1.Q/2018 obec hospodařila s celkovým schodkem Kč -278 760,-, což jsou zatím pouze 2,5% celkového plánovaného schodku Kč -14 171 620,-, který bude kryt přebytky hospodaření minulých let. K 31.3.2018 byl zůstatek na účtech obce 27,8 MCZK.

 

5) FV byl předložen I. návrh změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2018

Celkové rozpočtované příjmy obce po změně činí Kč 24 357 080,-

Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 39 082 370,-

Saldo rozpočtu po I. změně bude záporné ve výši Kč -14 725 290, což je o Kč 553 670,- více, než je ve stávajícím schváleném rozpočtu.

Změna rozpočtu reaguje především na změnu v účtování některých položek vývoj v oblasti investic. U nově zařazených investic je důvodem získání investiční dotace (zateplení zdravotnického střediska). K jednotlivým změnám:

a. Příjmy:

i.  Drobné úpravy některých položek.

ii. Úprava příjmové stránky rozpočtu o neinvestiční a investiční dotace souvisí se získáním příslušných dotací, o které obec žádala v souladu s usneseními OZ. Jedná se o zateplení zdravotnického střediska, pečovatelská služba.

iii. Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti – INZULA, TEBYT za účelem profinancování oprav budov ve vlastnictví obce.

 b. Výdaje:

i. Drobné úpravy některých položek.

ii. Změna v dotaci poskytnuté TJ Holoubkov (této organizaci se podařilo získat dotaci na zavlažovací systém fotbalového hřiště, navýšení dotací do zájmových spolků a sdružení v Holoubkově – již předtím bylo schváleno OZ.

iii.  Snížení výdajů na rekonstrukci průtahu obcí kolem silnice II/605, I. etapa – posunutí začátku realizace.

iv. Navýšení investičních výdajů na zateplení budovy zdravotního střediska – obci se podařilo získat dotaci, a proto se rozhodlo o realizaci již projektově připravené akce v tomto roce.

Ostatní změny v rozpočtu jsou způsobeny upřesněním jednotlivých příjmů a výdajů. Změny nemají výrazný dopad do finanční stability obce. Navýšení schodku bude opět kryto z přebytku hospodaření obce v minulých letech (stav přebytku k 31.03.2018 byl 27,8 mil. Kč).

 

6) FV bylo předloženo plnění rozpočtu  Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za 1-3/2018 včetně podrobného výkazu a ztrát ve struktuře účtů účetní osnovy.

Celkové příjmy příspěvkové organizace za 1-3/2018 činily 3 244 845,- Kč, tj. 23,93 % z rozpočtovaných ročních příjmů po poslední schválené úpravě rozpočtu. 

Celkové výdaje příspěvkové organizace za 1-3/2017 činily 3 253 485,- Kč, tj. 23,99 % z rozpočtovaných ročních výdajů po poslední schválené úpravě rozpočtu.  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  činil - 8 640,- Kč (schodek). Zvýšené výdaje na potraviny jsou kompenzovány zvýšenými příjmy ze stravování. Dotace na výukové projekty jsou čerpány dle plánu. Jednotlivé příjmy a výdaje příspěvkové organizace se naplňovaly zhruba v souladu se schváleným rozpočtem a případné nesrovnalosti nejsou zásadního charakteru a mají pouze časový nesoulad.

 

7) Usnesení:

1) Kontrola pokladny bez závad.

2) Kontrola hospodaření INZULY a TEBYT-BTZ s bytovým a nebytovým fondem obce Holoubkov:

  1. Kontrola mandátní odměny společnosti INZULA za rok 2017: Kontrolou bylo zjištěno, že výše roční odměny měla činit 115.600,- Kč, přičemž společnost INZULA si účtovala odměnu v celkové výši 120.821,- Kč. O rozdíl ve výši 5 221,- Kč si společnost Inzula účtovala za správu bytového fondu více než měla, tzn. že INZULA by měla obci tuto částku vrátit. 
  2. Kontrola hospodaření správy bytového fondu za rok 2017: FV prověřil veškeré výdajové položky bytové správy za rok 2017 a neshledal žádné podezřelé transakce, či výdaje nad běžný rozsah oprav a služeb. FV prověřil veškeré opravy bytového fondu v roce 2017, které si objednali jednotliví nájemníci a jejichž seznam INZULA pravidelně předkládá. Objednané opravy jsou drobného charakteru a z velké části jsou opodstatněné.
  3. Kontrola výdajů na bytový fond z rozpočtu obce za rok 2017: Výdaje byly v souladu se schváleným rozpočtem a rozhodnutím zastupitelstva obce. Jednalo se především o 60 500,- Kč na úhradu nákladů spojených se vypracováním projektové dokumentace opravy domu čp. 96 a částku 316 128,80,- Kč na opravu tohoto domu. Tyto výdaje byly kryty převodem z HČ-INZULA do rozpočtu obce ve výši 376 629,- Kč.
  4. Kontrola poplatku za správu společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. za rok 2017: Fakturovaná odměna za správu nebytového fondu společností TEBYT-BTZ s.r.o. nebyla ze strany této společnosti překročena.
  5. Kontrola hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. s nebytovými prostorami ve Zdravotním středisku č.p. 7 a Domě služeb č.p. 282 Holoubkov, které jsou v majetku obce Holoubkov, a to za I., II., III. a IV. Čtvrtletí 2017: Nezaplacené nájemné k 31.12.2017 činilo 33.540,- Kč (k 31.12.2015 to bylo 30 745,- Kč a k 31.12.2016 23.366,- Kč). Notorickým neplatičem je stále tentýž dlužník, kterému jsou pravidelně zaslány upomínky. Z hospodaření TEBYT-BTZ s.r.o. bylo do rozpočtu obce převedeno 237 524,- Kč, které byly použity na zřízení plošiny pro vozíčkáře. Celkové náklady ve zdravotním středisku na opravy a investice činily 376 628,80 Kč. FV neshledal v hospodaření společnosti TEBYT-BTZ s.r.o. na svěřeném majetku obce za rok 2016 žádné závady. FV doporučuje vedení obce zahájit s nájemníkem z Domu služeb, který neplatí nájemné zahájit řízení o úhradě dlužného nájemného nebo ukončení pronájmu.

3) FV nemá k Rozboru hospodaření obce za rok 2017 a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí – Fin 2-12 M připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

4) FV nemá k Návrhu Závěrečného účtu hospodaření obce Holoubkov za rok 2017 připomínky a doporučuje ZO ke schválení.

5) FV nemá ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holoubkov v roce 2017 vypracovaná auditorskou společností K KREDIT s.r.o. výhradní připomínky.

6) FV souhlasí s hospodařením obce za 1.Q.2018 a doporučuje OZ vzít je na vědomí.

7) FV nemá připomínky k I. změně rozpočtu obce Holoubkov v roce 2017.

8) FV nemá k hospodaření PO (ZŠ, MŠ a ŠJ) za 1.Q.2018 žádné připomínky.

 

Zapsal: Zbyněk Tůma, předseda FV dne 15.5.2018.